facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Głosie Wielkopolskim o ulgach, prawach i uprawnieniach pracownika niepełnosprawnego

Dodano: 2012-06-11 12:13:47

  

Czy niepełnosprawny musi pracować w nocy, ile wynosi czas pracy osoby niepełnosprawnej, jakie przysługują jej przerwy i ulgi

Jestem osobą niepełnosprawną, czy muszę godzić się na pracę w nocy?

Generalnie osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudniane w porze nocnej, ani w godzinach nadliczbowych. Są jednak dwa wyjątki - pierwszy dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu, a drugi, osób, które uzyskały pisemną zgodę lekarza na pracę w porze nocnej.

Czy mam jakieś szczególne uprawnienia gdy pracodawca rozwiązuje ze mną umowę o pracę

Nie. Przy zwalnianiu z pracy osoby niepełnosprawnej obowiązują te same postanowienia Kodeksu prawa pracy, jak przy zwalnianiu osoby pełnosprawnej.

Pracuję w zakładzie chronionym. Czy mogę starać się o pomoc firmy przy zakupie leków lub sprzętu rehabilitacyjnego

Tak.
Zakład pracy chronionej gromadzi pieniądze na zakładowym funduszu rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych. Z tak zwanej pomocy indywidualnej, na wniosek pracownika mogą zostać zrefundowane między innymi leki, albo sprzęt rehabilitacyjny.

Czy jako niepełnosprawny mogę pracować na otwartym, czy tylko na chronionych rynku pracy

Osoby niepełnosprawne mogą być zatrudnione zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku pracy. Zasadą ogólną jest jednak, że osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności powinny być zatrudniane przez pracodawców zapewniających warunki pracy chronionej. Pracodawca na otwartym rynku pracy natomiast zobowiązany jest dostosować stanowisko pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - dotyczy to osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Inspekcja Pracy może skontrolować pracodawcę w tym zakresie. Nie ma prawnego obowiązku dostosowywania stanowiska pracy dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ile wynosi czas pracy osoby niepełnosprawnej

Zasadą ogólną jest, że czas pracy niepełnosprawnego pracownika nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin i 35 godzin tygodniowo, jeśli uzyskają zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Zaświadczenie takie wydaje lekarz medycyny pracy lub lekarz, pod którego opieką pozostaje osoba niepełnosprawna. Ponadto ograniczenia tego nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu i w przypadku, gdy na wniosek pracownika lekarz wyrazi na to zgodę.

Jaka dodatkowa przerwa przysługuje nam w pracy

Dodatkowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Wynosi ona 15 minut i wliczana jest do czasu pracy. Przerwa ta przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej bez względu na stopień niepełnosprawności, czy też wymiar zatrudnienia.

Czy zatrudniając niepełnosprawnego pracodawca ma jakieś korzyści

Tak. Pracodawca może ubiegać się, między innymi, o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, może starać się o zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń lub kosztów nabycia urządzeń ułatwiających niepełnosprawnemu wykonywanie pracy, zwrot kosztów asystenta takiej osoby, zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego oraz zwrot kosztów wyposażenia jego stanowiska pracy.

Czy żeby wykonać konieczne badania mogę zwolnić się z pracy z zachowaniem wynagrodzenia, czy też muszę wziąć urlop

Osoba o znacznymi lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych i usprawniających oraz w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.
O ile nie może to zostać wykonane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z pracy oblicza się tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Kto przyznaje i wypłaca rentę socjalną

Decyzję o przyznaniu renty socjalnej wydaje oraz świadczenie wypłaca jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o przyznanie renty.

Mam prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czy mogę podjąć pracę zarobkową

Tak. Uprawnienie do renty nie stanowi formalnej przeszkody w możliwości podjęcia zatrudnienia przez taką osobę. Aczkolwiek zarówno pracodawca jak i pracownik muszą być świadomi, że osiągnięcie określonego przychodu może mieć wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia oraz ewentualnie na decyzję lekarza orzecznika ZUS w sytuacji ubiegania się o przedłużenie okresu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie instytucje orzekają o niepełnosprawności

O niepełnosprawności orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako druga instancja.


 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan