facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - „drobna” korekta ustawy o rehabilitacji...

Dodano: 2018-08-07 14:26:11

  

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, w którym dokonywana jest, m.in. , również zmiana przepisów ustawy o rehabilitacji…

Korekta dotyczy art. 33 ust. 6 i poza zmianą podmiotu, który do tej pory w nim był powoływany na dyrektora izby administracji skarbowej zmienia dotychczasową kontrolę na ocenę prawidłowości realizacji przepisów, która będzie dokonywana na zasadach określonych w rozdziale 2 działu V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest zmiana regulacji ustawowych w związku z potrzebą udoskonalenia przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

 

Jak wynika z uzasadnienia projektu podstawą zmiany w przepisach ustawy o rehabilitacji… jest fakt, iż środki ZFRON, którymi gospodarują zakłady pracy chronionej, mają status środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co wynika m.in. z ustawowego zakwalifikowania ponoszonych z tych środków wydatków do pomocy publicznej de minimis, zaś audyt gospodarowania środkami publicznymi mieści się w zakresie zadań dyrektora izby administracji skarbowej, w art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jako organ właściwy do oceny sposobu gospodarowania środkami ZFRON powinien zostać wskazany dyrektor izby administracji skarbowej, a jako właściwy do tego trybem powinien być audyt prowadzony na podstawie rozdziału 2 działu V ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Należy podkreślić, że zmiana ta będzie mogła mieć wpływ na sposób realizacji innych przepisów ustawy o rehabilitacji…, w szczególności w zakresie postępowań dotyczących oceny prawidłowości wydatkowania środków ZFRON.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan