POPON przypomina – tylko do jutra można wysyłać sprawozdania finansowe do PFRON

Dodano: 2013-04-29 10:25:12

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.


Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)


Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości przedstawia oświadczenie mówiące, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania


Sprawozdanie finansowe za 2012 r. lub oświadczenie mówiące o braku obowiązku jego sporządzania, należy dostarczyć do Funduszu w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.


Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz wzór oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania znajdą Państwo na stronie http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1766/Termin_skladania_sprawozdan_finansowych_za_2012_rok.html