PFRON: Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii – ulgi w zapłacie składek do ZUS/KRUS i podatku dochodowego a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

https://pixabay.com/pl/

PFRON: Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii – ulgi w zapłacie składek do ZUS/KRUS i podatku dochodowego a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obwieścił w dniu 23.03.2020 r. na swojej stronie internetowej, iż przedsiębiorstwo mające w okresie panowania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii problemy z płatnością bieżących składek lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Zapowiadane jest także udzielanie ulg (odroczenia, rozłożenia na raty należności) w zapłacie zobowiązań podatkowych.

Ponadto zgodnie z doniesieniami medialnymi, mikroprzedsiębiorstwa mogą być zwolnione z opłacania składek do ZUS w okresie trzech miesięcy, jeśli spełnią określone kryteria związane z przychodem. Niniejsze może dotyczyć także składek rolników, opłacanych do KRUS.

Ulgi, o których mowa, udzielane w związku z epidemią koronawirusa, będą uznawane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wg zasad, opisanych poniżej.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych¹ miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy składki opłacone po tym terminie, nie przekroczą 2% składek należnych za dany miesiąc). Tak więc koszty płacy, na które składa się, m. in. zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, powinny być opłacone z uwzględnieniem terminów, wynikających z przepisów odrębnych, do których dodaje się 14 dni, wynikające z ustawy o rehabilitacji (o ile przekroczenie 14-dniowe nie spowoduje rozwiązania umowy z ZUS).

Zawarcie umowy o odroczenie terminu płatności wyznacza pracodawcy nowy termin płatności danej należności. Dlatego też Fundusz uznaje, iż przyznane pracodawcy odroczenia terminu płatności należności podatkowych i ZUS-owskich, związane z panowaniem koronawirusa, będą traktowane jako wyznaczenie nowych terminów płatności. Jeśli więc pracodawca dotrzyma nowego terminu płatności (lub opóźni się z płatnością maksymalnie o 14 dni, a umowa nie zostanie rozwiązana), ma prawo uznać, że warunek terminowości opłacenia składek lub podatku został dotrzymany.

Analogicznie traktowana będzie – udzielona w