facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO POPON w sprawie ustawy
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Informacja POPON: ustawa okołobudżetowa przyjęta bez poprawek

Dodano: 2013-12-05 09:12:00

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Senat w dniu wczorajszym przyjął bez poprawek ustawę okołobudżetową, również w zakresie art. 3 dotyczącego zmian w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ustawa została przyjęta w kształcie przyjętym przez Sejm w dniu 8 listopada 2013 r. Zostanie przekazana na ręce Prezydenta.

 

 

Wcześniej senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez Senatorów.

 

Zmiany dotyczące wysokości dofinansowania do wynagrodzenia wejdą w życie 1 kwietnia 2014 roku. Od stycznia od marca 2014 pracodawcy będą otrzymywali kwoty dofinansowań z 2013 r.

 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.[4])) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w art. 26a:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

1) 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.”,


b) ust. lb otrzymuje brzmienie:

„lb. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.”;

2) po art. 68gb dodaje się art. 68gc w brzmieniu:

„Art. 68gc. Za okresy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, określone w art. 26a, przysługuje w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013.”

 

W dyskusji nad ustawą pojawiły się różne argumenty, między innymi Senator Jan Rulewski mówił o „kuglarstwie finansowym” i „gilotynowaniu wydatków”. Senator Andrzej Kobiak zwrócił uwagę,polityka, która jest prowadzona od pewnego czasu, polityka obniżania dopłat do osób niepełnosprawnych, za każdym razem, kiedy te obniżki wprowadzano, powodowała wahnięcie i obniżenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Senator Stanisław Kogut powiedział m.in.: że jeżeli nie będzie preferencji dla pracodawców, to (…) żaden pracodawca nie weźmie osoby niepełnosprawnej.

 

Senator Mieczysław Augustyn wyraził m.in. zdanie, iż jest to ruch w dobrym kierunku, w dobrej sprawie, w dobrej intencji, nie przeciw niepełnosprawnym, ale na ich rzecz, i to zarówno w pespektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie długoterminowej.

 

Senator Jan Filip Libicki natomiast zastanawiał się, czy dofinansowanie powinno iść do pracodawcy, czy do osoby niepełnosprawnej. Czy to osoba niepełnosprawna powinna otrzymywać dofinansowanie, czy pracodawca? Dzisiaj otrzymuje pracodawca. (…) Być może w ogóle nie powinno być orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności, a dofinansowanie w przypadku niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym powinno być zwiększane.

 

Natomiast Minister Jarosław Duda powiedział na zakończenie m.in.: iż jesteśmy uzależnieni od tego, co w tym zakresie dyktuje nam Komisja Europejska. (…) Mówię tu o rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 800, ale również o tym, co się pojawi lada miesiąc, czyli o rozstrzygnięciach formułujących takie zapisy, które z mojego punktu widzenia mogą zrewolucjonizować polski system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. (…)w tym projekcie rozporządzenia, który znamy – i nie są to wieści zbyt optymistyczne dla nas – jest zapis mówiący o tym… Wykonanie w 2013 r. szacujemy na poziomie 3 miliardów 50 milionów, tymczasem Komisja Europejska w tym projekcie proponuje, żeby to było 0,01 polskiego PKB. To jest kwota 250 milionów zł, a nie 3 miliardów 50 milionów. Co to znaczy? To znaczy, że to jest tyle, ile my wydajemy na dofinansowanie w miesiąc. Teraz pytanie brzmi, czy pozwolą nam notyfikować nasz polski system, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

 

Stwierdził również, iż działania będą szły w kierunku zdjęcia obowiązków z zakładów pracy chronionej po to, żeby ten rynek naprawdę był wyrównany, i między innymi dopracować się takich rozstrzygnięć, które po prostu nie będą nakładać zbyt dużych obciążeń na te zakłady pracy.

 

Pełny stenogram dyskusji dostępny na stronie senatu 
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,56,1.html

 

Źródło: www.popon.pl

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan