facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Zmiany w prawie
Drukuj

Stanowisko UOKIK – zakres stosowania nowego rozporządzenia KE de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) w zakresie obowiązywania przepisu przejściowego.

Drukuj

Ważne! Dzisiaj wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż dzisiaj, tj. w dniu 30 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 820).

Drukuj

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. poz. 824).

Drukuj

Zmiana rozporządzeń w sprawie zadań powiatu i województwa

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone 2 rozporządzenia:  

Drukuj

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie INF

W dniu 20 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 809).

Drukuj

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 820).

Drukuj

Zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON od 30 czerwca 2014 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 820).

Drukuj

BON: Wyjaśnienie

W związku z pojawiającymi się na niektórych portalach informacjami o spadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych po wejściu w życie z dniem 1 kwietnia br. zmian w systemie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że:

Drukuj

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prezentuje senacki projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) w zakresie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne

Celem projektowanej ustawy jest doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”.

Drukuj

Nowe rozporządzenie KE w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) od 1 stycznia 2015 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w dniu 21 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE. Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r., ale zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Zastąpi ono rozporządzenie nr 800/2008.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan