facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Zmiany w prawie
Drukuj

Ważne! Projekt ustawy - Zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności służb mundurowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia rządowy projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. W dniu 15 lipca br. został on skierowany do I czytania w Sejmie: do Komisji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Drukuj

Stanowisko BON: Decyzja o przyznaniu renty po zmianach a SOD

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała interpretację z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnienia przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610)

W dniu 15 lipca 2014 r. do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610).

Drukuj

Ważne! Projekt nowelizacji ustawy – utrata osobowości prawnej PFRON w 2020 r.

W dniu 11 lipca 2014 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Drukuj

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – przywrócenie PFRON od 1 stycznia 2015 r.

W dniu 11 lipca 2014 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Drukuj

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie nowego formularza w zakresie pomocy de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Drukuj

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zaświadczeń de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, który podlega obecnie konsultacjom społecznym i resortowym.

Drukuj

Decyzja o przyznaniu renty po zmianach a SOD – pytanie POPON do BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem o wyjaśnienie przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Kiedy można unieważnić orzeczenie o niepełnosprawności? – pytanie POPON do BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących możliwości stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji oraz wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis do czasu nowelizacji rozporządzeń Rady Ministrów

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r.[1] pomoc de minimis w ramach części programów pomocowych będzie udzielana w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013[2], zaś w oparciu o liczne programy pomocowe na nowych zasadach jest udzielania już od dnia 1 stycznia 2014 r.[3], UOKIK pragnie przedstawić poniższe wyjaśnienia w kwestii stosowania krajowych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis, tj.:

Drukuj

Zmiana rozporządzenia w sprawie refundacji składek

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 853).

Drukuj

Stanowisko UOKIK – zakres stosowania nowego rozporządzenia KE de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) w zakresie obowiązywania przepisu przejściowego.

Drukuj

Ważne! Dzisiaj wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż dzisiaj, tj. w dniu 30 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 820).

Drukuj

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. poz. 824).

Drukuj

Zmiana rozporządzeń w sprawie zadań powiatu i województwa

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone 2 rozporządzenia:  

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan