Projekt nowego rozporządzenia w sprawie nowego formularza w zakresie pomocy de minimis

Dodano: 2014-07-11 09:03:07

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Nowe rozporządzenie zawiera projekt zmienionego formularza informacji przedstawianego przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis, którego wzór dostosowany został do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.). Zawiera on istotne zmiany związane z wydatkowaniem pomocy o charakterze de minimis przez przedsiębiorców.

 

Nowy formularz zawiera zmiany w zakresie powiązania wnioskodawcy z innymi przedsiębiorstwami oraz konieczności przedstawienia przez wnioskodawcę informacji o łączeniu, przejęciu lub powstaniu w wyniku podziału prowadzonego przedsiębiorstwa.

 

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Zał I

Zał II

Zał III