Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zaświadczeń de minimis

Dodano: 2014-07-11 08:32:10

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, który podlega obecnie konsultacjom społecznym i resortowym.

 

 

Nowe rozporządzenie zawiera projekt zmienionego zaświadczenia o pomocy de minimis, którego wzór dostosowany został do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

 

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Zał I

Zał II

Zał III