Kiedy można unieważnić orzeczenie o niepełnosprawności? – pytanie POPON do BON

Dodano: 2014-07-10 07:09:48

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących możliwości stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

 


Przykład:

Pracownik legitymujący się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 1 marca 2013 r. na podstawie orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności) PZON wydanego w dniu 15 marca 2013 r.). W dniu 15 maja br. poinformował on pracodawcę, że w stosunku do niego wydana została decyzja o uznaniu nieważności orzeczenia z dnia 15 marca 2013 r. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2, art. 157 i art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 6c ust. 3 pkt 1 oraz art. 6c ust. 6 ustawy o rehabilitacji. Pracownik oświadczył, że będzie się w trybie administracyjnym i sądowym odwoływał od tej decyzji. Jednocześnie pracodawca nie otrzymał żadnej informacji np. z wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o unieważnieniu jego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Pytanie:

Czy biorąc pod uwagę stan faktyczny wskazany w ww. przykładzie pracodawca może od dnia 1 marca 2013 r. (na podstawie orzeczenia PZON z dnia 15 marca 2013 r.) wliczać pracownika niepełnosprawnego do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Jak prawidłowo powinien postąpić pracodawca?

 

Pytanie