facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji oraz wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis do czasu nowelizacji rozporządzeń Rady Ministrów
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji oraz wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis do czasu nowelizacji rozporządzeń Rady Ministrów

Dodano: 2014-07-01 10:04:03

  

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r.[1] pomoc de minimis w ramach części programów pomocowych będzie udzielana w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013[2], zaś w oparciu o liczne programy pomocowe na nowych zasadach jest udzielania już od dnia 1 stycznia 2014 r.[3], UOKIK pragnie przedstawić poniższe wyjaśnienia w kwestii stosowania krajowych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis, tj.:

 

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Urz. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).

 

W związku z nowym rozporządzeniem KE nr 1407/2013, które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. UOKiK podjął prace nad nowelizacją ww. rozporządzeń krajowych. W związku jednak z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji rozporządzeń. UOKiK pragnie jednak poinformować, iż dołoży wszelkich starań, aby zostały one znowelizowane w najszybszym możliwym terminie.

 

Śledzenie postępu prac legislacyjnych nad ww. rozporządzeniami możliwe jest pod adresem internetowym:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/3/projekt/205951

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/3/projekt/205900

 

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, iż brak nowelizacji rozporządzeń krajowych nie stanowi przeszkody dla udzielania pomocy w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013. Poniżej przedstawiono informacje dla podmiotów udzielających pomocy co do sposobu postępowania w okresie przejściowym, tj. do dnia wejścia w życie nowelizacji przedmiotowych rozporządzeń Rady Ministrów.

 

1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Informacje przedstawiane przez wnioskodawcę na przedmiotowym formularzu mają na celu zapewnienie, iż podmiot udzielający pomocy przed jej przyznaniem sprawdzi, czy wszystkie warunki wynikające z prawa unijnego zostały spełnione.

 

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jak również rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis nie odwołują się expressis verbis do konkretnego rozporządzenia KE (np. rozporządzenia nr 1998/2006), lecz wskazują generalnie na pomoc de minimis. W związku z tym formularz informacji z rozporządzenia może być stosowany zarówno do udzielania pomocy na podstawie rozporządzenia KE nr 1998/2006, jak i rozporządzenia KE nr 1407/2013.

 

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż w porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 wprowadzono pewne zmiany, tj.:

 

  • brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis; wyjątkiem są pożyczki i gwarancje, w przypadku których, aby uznać je za tzw. pomoc przejrzystą należy ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy[4],
  • zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze węglowym,
  • doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),
  • wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

 

Powyższe zmiany oznaczają, iż niektóre informacje z obecnej wersji formularza informacji są zbędne (np. część B dotycząca oceny trudnej sytuacji ekonomicznej, obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe, pytanie o sektor węglowy), z kolei innych informacji pozwalających na ocenę warunków z rozporządzenia KE nr 1407/2013 może brakować (np. mających na celu stwierdzenie, czy wnioskodawca łącznie z innymi podmiotami spełnia definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa oraz weryfikację kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw).

 

W takich przypadkach do czasu nowelizacji formularza informacji w ocenie UOKiK należałoby przyjąć następujący sposób postępowania:

 

  • w przypadku informacji, które są zbędne należałoby przyjąć, że wnioskodawca nie musi ich przedstawiać (może pominąć odpowiednie informacje z formularza), zaś gdyby to uczynił, podmiot udzielający pomocy nie musi brać ich pod uwagę, ponieważ nie mają znaczenia przy ocenie zgodności pomocy de minimis z rozporządzeniem KE nr 1407/2013;
  • w stosunku do informacji, których brakuje należałoby się posiłkować przepisem art. 39 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z którego wynika, że „beneficjent pomocy oraz podmiot ubiegający się o pomocy jest zobowiązany do przekazywania informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, lub podmiotowi udzielającemu pomocy – na ich żądanie, w zakresie i terminach określonych w żądaniu”. W przypadku zatem pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013, pomimo braku nowelizacji formularza informacji, przepis ten stanowi podstawę prawną do tego, aby podmiot udzielający pomocy o takie informacje beneficjenta dopytał.

 

2. Zaświadczenie o pomocy de minimis

Obowiązek wydania zaświadczenia o pomocy de minimis wynika bezpośrednio z art. 5 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, który wskazuje, że „podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”. Wzór takiego zaświadczenia określono z kolei w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r.

 

Jednocześnie należy zauważyć, iż ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jak również samo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. nie odnoszą się w zakresie wydania zaświadczenia do konkretnego rozporządzenia KE, lecz wskazują generalnie na pomoc de minimis. Wprawdzie w samym wzorze zaświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia Rady Ministrów, funkcjonuje obecnie odwołanie do rozporządzenia KE nr 1998/2006, jednak samo wydanie zaświadczenia w świetle orzecznictwa NSA jest czynnością materialno – techniczną, w ramach której następuje urzędowe potwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego[5], a określony wzór zaświadczenia ma jedynie zapewnić, iż organ udzielający pomocy nie pominie żadnej istotnej informacji. W związku z powyższym fakt, iż we wzorze zaświadczenia wskazane jest rozporządzenie KE nr 1998/2006 nie stoi na przeszkodzie udzielania pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013 i wydawaniu odpowiednich zaświadczeń.

 

Do czasu nowelizacji wzoru zaświadczenia, udzielając pomocy na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013 i potwierdzając fakt jej udzielania stosowanym zaświadczeniem należałoby w obowiązującym wzorze dokonywać odpowiednich modyfikacji jego treści, np. poprzez zastąpienie odwołania do rozporządzenia KE nr 1998/2006 odwołaniem do rozporządzenia KE nr 1407/2013. Modyfikacja taka miałaby również miejsce w odniesieniu do informacji, iż pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego towarów, a nie jak dotychczas – w sektorze transportu drogowego (zmniejszony pułap 100 tys. EUR obowiązuje bowiem już tylko w zakresie transportu drogowego towarów).

 


[1] Po uwzględnieniu możliwości stosowania półrocznego okresu przejściowego w ramach rozporządzenia KE nr 1998/2006.

[2] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

[3] Np. gminne programy pomocowe (uchwały rad gmin).

[4] Zob. art. 4 ust. 3 i 6 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

[5] Zob. wyrok NSA z 17 października 2008 r. (sygn. akt II GSK 391/08).

 

Źródło: www.uokik.gov.pl/

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan