Zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON od 30 czerwca 2014 r.

Dodano: 2014-06-25 08:56:01

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 820).

 

 

Rozporządzenie zawiera przede wszystkim przepis przedłużający obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2007 r. w sprawie ZFRON do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Zawarte w nim są także zmiany wynikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z 24.12. 2013, str. 1), będącego podstawą do udzielania pomocy de minimis przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Zmiany te polegają na:

 

  1. rezygnacji z zakazu udzielania pomocy de minimis podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10. 2004, str. 2) - pracodawca przy wnioskowaniu o pomoc de minimis nie będzie musiał składać oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  2. określeniu podstawy prawnej do wydania zaświadczeń o pomocy de minimis pracodawcom, którzy utracili status zakładu pracy chronionej ale zachowali prawo gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, stosownie do art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji (…).

 

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ZFRON ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2014 r.

 

Źródło: www.popon.pl