Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prezentuje senacki projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) w zakresie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne

Dodano: 2014-06-23 10:01:04

  

Celem projektowanej ustawy jest doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”.

 

 

W art. 1 w pkt 1 proponuje się zmianę obowiązującego przepisu 25a ustawy o rehabilitacji w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą mogły ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku za okres, którego składki dotyczą, a nie jak dotychczas – po ich terminowym opłaceniu w całości. Obecnie nawet minimalne opóźnienie powoduje utratę możliwości uzyskania refundacji składek.

Patrz projekt