Inicjatywa POPON doceniona przez POSŁÓW

Dodano: 2014-10-24 12:32:46

  

Z inicjatywy POPON posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący niezgodności z Konstytucją RP  zmian w zakresie dofinansowań dla ZPCHr po 1 kwietnia 2014 r.


Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przekazała grupie posłów projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP  zmian w zakresie dofinansowań dla ZPCHr po 1 kwietnia 2014 r.. Wniosek ten został złożony do Trybunału Konstytucyjnego przez Posłów PIS 14 października br.

 


Dotyczy on zbadania zgodności art. 3 pkt 1 w związku z art. 33 in fine ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie niektórych ustawą w związku z realizacją ustawy budżetowej w zakresie, w jakim nadaje z dniem 1 kwietnia 2014 roku nowe brzmienie art. 26a ust. 1 zdanie drugie i art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy zawarli przed dniem 28 grudnia 2013 roku na czas określony umowy w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, z art. 2 Konstytucji RP przez to, że z naruszeniem zasady ochrony interesów w toku nie ustanawia odpowiedniej vacatio legis.

W załączeniu list podpisany przez Przewodniczącą Rady Krajowej Barbarę Pokorny

Zobacz