facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do czasu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do czasu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów

Dodano: 2015-04-21 22:00:00

  

W odniesieniu do wątpliwości dotyczących stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) związanych z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia KE nr 651/2014[1], UOKIK pragnie przedstawić poniższe wyjaśnienia.

 

 

W związku m.in. z nowym rozporządzeniem KE nr 651/2014, które weszło w życie w dniu 1 lipca 2014 r. UOKiK podjął prace nad nowelizacją rozporządzenia krajowego z 29 marca 2010 r. Ze względu na zakres wprowadzanych zmian, nie udało się jednak zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji rozporządzenia.

 

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, iż brak nowelizacji rozporządzenia krajowego nie stanowi przeszkody dla udzielania pomocy w oparciu o rozporządzenie KE nr 651/2014. Informacje przedstawiane przez wnioskodawcę na formularzu, stanowiącym załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, mają na celu zapewnienie, iż podmiot udzielający pomocy przed jej przyznaniem sprawdzi, czy wszystkie warunki wynikające z prawa unijnego zostały spełnione. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jak również rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. (pomimo zawartych w nim odesłań do rozporządzenia KE nr 800/2008[2]), nie wskazują natomiast, iż przedmiotowe rozporządzenie krajowe ma zastosowanie jedynie do konkretnego rozporządzenia KE (np. rozporządzenia KE nr 651/2014), lecz do jego stosowania zobowiązane są wszystkie podmioty ubiegające się o pomoc publiczną. W związku z tym formularz informacji z rozporządzenia może być stosowany również do udzielania pomocy na podstawie rozporządzenia KE nr 651/2014.

 

Oznacza to jednak, iż ze względu na wprowadzone zmiany (np. nowe kryteria oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, warunki kumulacji pomocy, nowe przeznaczenia) niektóre informacje z obecnej wersji formularza informacji są zbędne, z kolei innych informacji pozwalających na ocenę warunków z rozporządzenia KE nr 651/2014 może brakować.

 

W takich przypadkach do czasu nowelizacji formularza informacji w ocenie UOKiK należałoby przyjąć następujący sposób postępowania:

 

  • w przypadku informacji, które są zbędne należałoby przyjąć, że wnioskodawca nie musi ich przedstawiać (może pominąć odpowiednie informacje z formularza), zaś gdyby to uczynił, podmiot udzielający pomocy nie musi brać ich pod uwagę, ponieważ nie mają znaczenia przy ocenie zgodności pomocy z rozporządzeniem KE nr 651/2014;
  • w stosunku do informacji, których brakuje należałoby się posiłkować przepisem art. 39 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z którego wynika, że „beneficjent pomocy oraz podmiot ubiegający się o pomocy jest zobowiązany do przekazywania informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, lub podmiotowi udzielającemu pomocy – na ich żądanie, w zakresie i terminach określonych w żądaniu”. W przypadku zatem pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia KE nr 651/2014, pomimo braku nowelizacji formularza informacji, przepis ten stanowi podstawę prawną do tego, aby podmiot udzielający pomocy o takie informacje wnioskodawcę dopytał.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 28.06.2014.).

[2] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. UE L 214, z 9.8.2008)

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan