PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania POPON do BON w sprawie wypłaty wynagrodzenia osobie niepełnosprawnej a prawo do sod (czy jest możliwość wypłaty z kasy wynagrodzenia osobom niepełnosprawnym na które pracodawca nie pobiera sod)

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2017 r., znak POPON/272/2017, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

Pytanie POPON do BON – wystawianie faktur przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedającego a prawo do ulgi we płatach na PFRON – 097.18

Odpowiadając na pismo z dnia 1 sierpnia 2018 r. ( data wpływu: 3 sierpnia, znak: POPON/97/2018) w sprawie wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku stosowania między kontrahentami mechanizmu określonego w art. I 06d ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Pytanie POPON do BON – wystawianie faktur przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedającego a prawo do ulgi we płatach na PFRON – 092.18

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 11 lipca 2018 r. (POPON/92/2018) informuje, że:
Potwierdzanie zakupu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) fakturą wystawioną w sposób przewidziany w art. 106d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – dalej jako u.p.t.u., nie wyłącza możliwości nabycia prawa do obniżenia wpłat na PFRON – bez względu na to, czy obniżenie to miałoby zostać nabyte na zasadach obowiązujących do 30 września 2018 r., czy od 1 października 2018 r.

Pytanie POPON do BON – kod 02-P na orzeczeniu po wyroku TK, zaliczanie do osób niepełnosprawnych w okresie przejściowym – 091.18

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadąjąc na pismo z dnia 9 lipca 2018 r., znale POPON/91/2018 informuje, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 19/17 orzekł, że § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 11 O oraz z 2017 r., poz. 1541) jest niezgodny z art. 4 7 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismo z MRPiPS- odwołania od decyzji Prezesa Zarządu PFRON o odmowie wypłaty dofinansowania – 25.05.18

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz pismo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczących decyzji nakazujących zwrot dofinansowania z powodu nieponiesienia kosztów płacy za osoby niepełnosprawne, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi w PFRON na dzień 22 marca 2018 r. przed Prezesem PFRON toczy się 2071 postępowań sprawdzających oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie wypłaty, zwrotu, ustalenia wysokości należnego dofinansowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 26a ust. la1 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji. Od stycznia 2017 r. Prezes Zarządu PFRON wydał 479 decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania, nakazujących zwrot nienależnie pobranego dofinansowania oraz ustalających wysokość dofinansowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 26a ust. la1 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji.

Stanowisko PFRON – Kontrole PFRON w zakresie terminowości ponoszenia kosztów płac, blokady ręczne systemu SodiR – wyjaśnienie – 16.05.18

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 maja 2018 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w myśl art. 26a ust. 1 a1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), zwanej dalej: ,,ustawą o rehabilitacji”, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy (m in finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i v11ypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Stanowisko PFRON – ulgi we wpłatach na PFRON (INF-U) dla jednostek organizacyjnych samorządu centralnego (scentralizowany Vat a prawo do ulgi we wpłatach na PFRON – 05.01.18

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 stycznia 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje następujące wyjaśnienia.
Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 z późn.zm.) – najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

1 2 4