Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną, może liczyć między innymi na dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy takiej osoby. Jest ono realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem samorządu powiatowego.

Kto jest uprawniony do uzyskania pomocy

Zasady realizacji zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej określone zostały w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do uprawnionych do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy należy zaliczyć pracodawców, którzy prowadzą działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy i decydują się zatrudnić przez okres 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracyjako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Obecnie jest to kwota 58.429,95 zł (przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2015 r. wyniosło 3.895,33 zł).

Jak ubiegać się o pomoc

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien złożyć wniosek Wn-W na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 93).

Składa się go do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę: – potrzeby lokalnego rynku pracy, – liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, – koszty wyposażenia stanowiska pracy, – wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy, – wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Przed zawarciem umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy odbywają się negocjacje między starostą a pracodawcą. Podczas ich trwania uzgadniana jest wysokość kwoty zwrotu, która zostanie wypłacona pracodawcy, jak i inne warunki umowy (m.in. formy zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji, termin do rozliczenia otrzymanej pomocy).

Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy-wydanej na wniosek starosty- o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku, gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania, o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Pracodawca przedstawia staroście kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów. Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty. Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kiedy trzeba zwrócić refundację

W wypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest krótsze niż 36 miesięcy, pracodawca musi zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem starosty środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Pracodawca może uniknąć obowiązku zwrotu tych środków, jeżeli zatrudni w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną, inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Należy wskazać, że pomoc na wyposażenie stanowiska pracy jest pomocą de minimis.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

Anna Skupień

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta PodatkowaFacebook
LinkedIn
Skip to content