Będzie nowa ustawa o wyrównywaniu szans. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Będzie nowa ustawa o wyrównywaniu szans. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Wdrożenie narodowego programu zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, możliwość dzielenia jednego etatu przez kilka osób oraz wprowadzenie trenera pracy – zapowiedź takich zmian znalazła się w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2020–2030.

Składają się na nią działania, które będą realizowane w ramach ośmiu priorytetów, z których jeden dotyczy pracy. Przewidziane w nim działania mają spowodować zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy. Temu ma służyć m.in. narodowy program zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. Będzie on wdrażany we współpracy z agencjami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi oraz powiatowymi urzędami pracy, a z treści strategii wynika, że program będzie uwzględniał już istniejące instrumenty wsparcia zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.

W strategii jest też mowa o wprowadzeniu zatrudnienia wspomaganego, czyli specjalnej usługi świadczonej przez trenera pracy dla osób, które mają szczególne trudności w samodzielnym znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Co istotne, nie jest to nowy pomysł, bo projekt ustawy w tym zakresie został jeszcze w ubiegłym roku skierowany do konsultacji, ale prace legislacyjne nad nim zostały przerwane wraz końcem kadencji poprzedniego rządu.

Kolejną propozycją jest zatrudnienie przejściowe – w formie dzielenia etatu zamiennie przez kilku pracowników. Będzie ona skierowana głównie do osób z problemami zdrowia psychicznego, które często mają problemy z pracą na pełen etat na ogólnych zasadach, z uwagi na zmienny przebieg swojej choroby. Strategia zakłada, że osoby korzystające z tego rozwiązania będą miały szczególny status pracowniczy.

Ta forma wydaje się ciekawa, ale może być skomplikowana dla pracodawców, chociażby pod względem rozliczania takiego etatu oraz organizacji pracy, np. gdy będzie to zakład produkcyjny – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W strategii przewidziane jest też przeprowadzenie analizy pod kątem nałożenia obowiązku zatrudniania osób niepełnosprawnych na małe przedsiębiorstwa, czyli liczące co najmniej 10 pracowników. Obecnie pracodawcy, którzy mają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami, muszą dokonywać wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jeśli dla małych firm również zostanie wyznaczony taki wskaźnik, być może i one będą musiały płacić kary na fundusz w razie jego niespełnienia.

– Z pewnością taka zmiana spowodowałaby wyższe wpływy do budżetu PFRON, ale z drugiej strony zwiększyłaby koszty działalności małych przedsiębiorców. Poza tym wątpliwości budzi ustalenie progu zatrudnienia akurat na poziomie 10 pracowników, który wydaje się zbyt niski – wskazuje Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W działaniach obejmujących ósmy priorytet strategii, dotyczący koordynacji, znalazła się zapowiedź nowej ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, która miałaby zawierać regulacje, których nie ma w innych aktach prawnych (nie wiadomo jednak o jakie kwestie chodzi). Co więcej, z czasem miałaby ona zastąpić obowiązującą obecnie ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Przy czym nie odbędzie się to w ten sposób, że jej przepisy zostaną przepisane do nowej regulacji, bo strategia zakłada, że zostaną one rozdzielone na kilka ustaw. Na przykład te odnoszące się do orzekania o niepełnosprawności znajdą się w odrębnym akcie prawnym, a przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców – w kodeksie pracy oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Autor: Michalina Topolewska
Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content