BON: Konferencja „konwencja.gov.pl”

BON: Konferencja „konwencja.gov.pl”

26 marca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju miała miejsce konferencja pod nazwą „konwencja.gov.pl”. Uczestniczył w niej i zabrał głos podczas jej otwarcia Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz.

 

 

Pierwsza głos zabrała Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, reprezentująca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – gospodarza miejsca konferencji.

 

Następnie gości powitali organizatorzy: Prezes Polskiego Związku Głuchych, Pan Krzysztof Kotyniewicz Prezes Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, Pan Aleksander Waszkielewicz oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Pani Monika Zima-Parjaszewska.

Konferencja poświęcona była omówieniu wyników raportu powstałego w wyniku projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania” realizowanego w okresie 04.2017-03.2019 przez FiRR, PZG i PSONI – w ramach PO WER 2014-2020, a także podzieleniu się doświadczeniami zebranymi podczas pracy nad raportem oraz dobrymi praktykami .

 

Raport ten został przekazany uroczyście Panu Ministrowi Krzysztofowi Michałkiewiczowi jako Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych podczas konferencji.

 

Raport zbiorczy stanowi podsumowanie projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.”, realizowanego przez Polski Związek Głuchych w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Stanowi on podsumowanie raportów końcowych i weryfikujących, opracowywanych w trakcie trwania projektu – przygotowanych na podstawie monitoringów przeprowadzonych w 51 instytucjach administracji centralnej.

 

Należy zaznaczyć, iż głównym celem prowadzonych monitoringów było „zwiększenie zdolności instytucji monitorowanych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania

 

 

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl