Co z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Co z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

W Sejmie przedstawione zostało Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. mają wejść w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz.1241, z późn. zm.), które dotyczą zmian organizacyjnych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zdaniem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wskazane zmiany mogą doprowadzić do niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, zarówno od strony organizacyjnej jak i społecznej. Utrata przez PFRON osobowości prawnej spowoduje, że instytucja ta przestanie być podmiotem praw i obowiązków oraz nie będzie już samodzielną jednostką dysponującą i kontrolującą udzielanie pomocy publicznej w Polsce na zatrudniania osób niepełnosprawnych.

– Zmiany organizacyjne, które miały wejść w życie, mogłyby spowodować problemy z udzielaniem dotacji i dofinansowań na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Tym samym najbardziej poszkodowani w tej sytuacji będą przedsiębiorcy, którzy stracą zachętę do zatrudniania niepełnosprawnych. W szczególności problemy te mogą dotknąć pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej, którzy będą zmuszeni zwalniać pracowników niepełnosprawnych – komentuje Mateusz Brząkowski doradca prawny POPON.

Autor: POPON

Artykuł pochodzi ze strony www.infobydgoszcz.pl.Facebook
LinkedIn
Skip to content