Cyrk z przedsiębiorstwem

Cyrk z przedsiębiorstwem

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadziło nową definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa. Nowe przepisy unijne powodują komplikacje w precyzyjnym określeniu limitu pomocy publicznej dla pojedynczego podmiotu gospodarczego.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), dalej jako rozporządzenie nr 1407/2013. Zawiera ono istotne zmiany związane z definicją przedsiębiorcy i możliwością wykorzystania środków w ramsch tzw. pomocy de minimis.

Wprowadziło ono definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego), które do tej pory nie funkcjonowało w przepisach dotyczących wydatkowania pomocy de minimis. Celem tej zmiany było precyzyjne określenie kategorii przedsiębiorcy, któremu przysługuje limit pomocy de minimis w wysokości 200 tys EUR w ciągu 3 lat obrotowych.

Jednakże nowa definicja, zamiast ułatwić wydatkowanie pomocy publicznej, sprawia obecnie duże problemy polskim przedsiębiorcom, którzy nie wiedzą w jakiej wysokości mogą wydatkować publiczne pieniądze.

Czym właściwie jest pojedyncze przedsiębiorstwo? To pytanie musi zadać sobie każda firma, która korzysta z pomocy publicznej. Okazuje się bowiem, że odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna, gdyż definicja zawarta w rozporządzeniu unijnym jest bardzo ogólna. Rozporządzenie wprowadziło nowe pojęcia nie wyjaśniając, czym jest np. „jednostka gospodarcza”, co to znaczy „wywieranie dominującego wpływu” przez przedsiębiorstwo, ani też co się kryje pod sformułowaniem przedsiębiorstwo „samodzielne kontrolowane”.

Główną cechą pomocy publicznej powinna być prostota zasad jest udzielania. Nowe przepisy unijne powodują jednak komplikacje w precyzyjnym określeniu limitu tej pomocy dla pojedynczego podmiotu gospodarczego. Może to w praktyce powodować ograniczenie wysokości jej udzielania polegający na tym, że limit 200 tys EUR na 3 lata obrotowe będzie dotyczył nie jednego przedsiębiorcy, ale kilku z nich (jeżeli np. urzędnik stwierdzi, iż między przedsiębiorstwami zachodzi związek, który uprawnia do uznania ich za „jedno przedsiębiorstwo”).

Czy podmiot, który z innymi przedsiębiorcami tworzy tzw. grupę kapitałową będzie miał ograniczony limit pomocy de minimis? Co to znaczy, że jedna spółka wywiera dominujący wpływ na inną spółkę? Przepisy niestety tego nie wyjaśniają – pyta radca prawny Mateusz Brząkowski z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych? I dodaje – Mamy poważne obawy, że dowolna interpretacja przepisów dotyczących definicji przedsiębiorstwa i limitu pomocy de minimis negatywnie odbije się na przedsiębiorcach i w praktyce zmniejszy wysokość udzielanej pomocy.

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content