Czy do stanu zatrudnienia należy wliczać osoby przebywające na urlopie bezpłatnym i macierzyńskim. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Czy do stanu zatrudnienia należy wliczać osoby przebywające na urlopie bezpłatnym i macierzyńskim. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Chcemy uzyskać status zakładu pracy chronionej. Jednym z warunków uprawniających do jego posiadania jest legitymowanie się wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50 proc, a w tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności Czy do powyższego wskaźnika można wliczać także osoby przebywające np. na urlopie bezpłatnym i macierzyńskim

Pracodawca, wyliczając wskaźnik zatrudnienia, nie może wliczać osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym. Może jednak wliczyć niepełnosprawnego przebywającego na urlopie macierzyńskim. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez co najmniej 6 miesięcy uzyskuje status prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi: co najmniej 50 proc, a w tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności Wyliczając wskaźnik zatrudnienia, pracodawca powinien odpowiednio stosować art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z nim do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych: na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; przebywających na urlopach wychowawczych; przebywających na urlopach rodzicielskich; nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej; będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy; nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego; przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

 

Podstawa prawna

Art 21 ust 5 w zw. z art. 28 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2on r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Autor: Mateusz Brząkowski radca prawny

Polska Organizazja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content