Czy pracodawca zwolniony z wpłat na PFRON musi składać miesięczną informację INF-i – pisze w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Czy pracodawca zwolniony z wpłat na PFRON musi składać miesięczną informację INF-i – pisze w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Od niedawna mamy status ZPChr. Osiągamy odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych obowiązujące od i lipca 2012 r.
Czy ZPChr również ma obowiązek składać miesięczne informacje na formularzach INF-i czy też z uwagi na posiadanie tego statusu jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku Jakie są konsekwencje nieprzekazywania tych formularzy do PFRON.
W myśl ogólnej zasady wynikającej z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, mają obowiązek dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, jeśli nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Natomiast osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6 proc. lub więcej uprawnia pracodawcę do tego, aby być zwolnionym z wpłat. Pracodawcy zwolnieni z miesięcznych wpłat na fundusz mają natomiast pewne obowiązki sprawozdawcze względem PFRON. Mianowicie, na podstawie art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji muszą składać miesięczne i roczne informacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Obowiązek przekazywania powyższych informacji dotyczy wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.

Po wejściu w życie ustawy z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez prezydenta, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) przepisy będą przewidywały sankcję karną za nieskładanie powyższych informacji. Nowelizacja przewiduje karę grzywny w wysokości do 500 zł.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. i i zf ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).


Skip to content