Czy trzeba zawiadamiać inspekcję pracy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Czy trzeba zawiadamiać inspekcję pracy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Jesteśmy pracodawcą z otwartego rynku pracy. Chcemy zatrudnić osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Czy nadal obowiązują przepisy, które nakazują zgłoszenie zatrudniania osoby niepełnosprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy

Przedsiębiorca który nie legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej, także może zatrudniać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jednakże musi pamiętać o przystosowaniu stanowiska pracy do ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności (obowiązek ten nie dotyczy niepełnosprawnego, który zatrudniany jest w formie telepracy). Wynika to z art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji). Kontrolę w zakresie spełnienia tego warunku przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy (art 4 ust 6 ustawy o rehabilitacji).

Uchwalona 8 stycznia 2010 r. nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 40, poz. 223) zniosła obowiązek uzyskania przez pracodawcę z otwartego rynku zamierzającego przyjąć do pracy osobę zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pozytywnej opinii inspektora pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Z dniem 31 marca 2010 s r. (data wejścia w życie nowelizacji) przestał zatem ciążyć na pracodawcy ten obowiązek. Dlatego nie ma potrzeby, aby w przedstawionej sytuacji pracodawca informował Państwową Inspekcję Pracy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. Jednak musi on dostosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna

Art. 2 pkt 8, art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2011 r. nr 127, poz. 721).Facebook
LinkedIn
Skip to content