Czy w nowym roku dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ulegną zmianom? Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Czy w nowym roku dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ulegną zmianom? Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jesteśmy firmą zatrudniającą osoby niepełnosprawne, na które dotychczas otrzymywaliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń. Czy z początkiem nowego roku kwoty dofinansowania do wynagrodzenia takich pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały podwyższone?

Maksymalne kwoty dofinansowania, które mogą uzyskać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, nie uległy zmianie wraz z początkiem roku. Przedsiębiorcy otrzymają więc dofinansowania w takiej samej wysokości, jak w 2015 r.

Maksymalne kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w 2016 r. wynoszą zatem:

  1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. 1125 zł – w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  3. 450 zł – w przypadku niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostają zwiększone o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, a także w stosunku do osób niewidomych.

W bieżącym roku nie ma też co liczyć na waloryzację tego dofinansowania, albowiem od 1 kwietnia 2014 r. wysokość refundacji pensji niepełnosprawnego nie jest uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w poprzednim roku.

Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być pracodawca:

  • prowadzący zakład pracy chronionej,
  • zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.,
  • zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne zatrudnione zgodnie z kodeksem pracy oraz na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług).

Podstawa prawna

Art. 26a i 28 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Autor: Anna Skupień, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content