Dofinansowanie z PFRON do pensji także na „starych” pracowników. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dofinansowanie z PFRON do pensji także na „starych” pracowników. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pani Marianna została zatrudniona w naszym zakładzie w 2012 r. W ubiegłym roku uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń ma problemy z kręgosłupem.

Po złożeniu stosownego wniosku powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w grudniu 2015 r. wydał jej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. Ponieważ pracownica ta uzyskała orzeczenie w trakcie zatrudnienia w naszym zakładzie, nie mogliśmy wykazać efektu zachęty i dlatego dotychczas nie wnioskowaliśmy do PFRON o dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Czy to prawda, że od 1 lipca 2016 r. można już uzyskać takie dofinansowanie do wynagrodzenia również w odniesieniu do pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia w danym zakładzie pracy?

Od 1 lipca 2016 r. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązuje przepis, który umożliwia otrzymanie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie. Do tej pory nie było to możliwe, ponieważ na takich pracowników nie można było wykazać efektu zachęty. Nowelizacja z 25 września 2015 r. dokonała zmian w wymienionej ustawie, m.in. dodając w art. 26b nowy ustęp 6a, zgodnie z którym w odniesieniu do pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne dofinansowanie, nie stosuje się przepisu obligującego pracodawcę do ustalenia wzrostu netto zatrudnienia ogółem w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Przepis ten pozwala więc na odstąpienie od konieczności wykazywania efektu zachęty na tzw. starych pracowników (czyli tych, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia). Zgodnie z art. 3 nowelizacji pracodawcy będą się mogli ubiegać o dofinansowanie na takich pracowników za okresy przypadające, począwszy od lipca 2016 r. Znalazło to odzwierciedlenie również w zmianie treści objaśnienia nr 11 do poz. 48 formularza INF-D-P (nowy formularz na potrzeby dofinansowań do wynagrodzeń wprowadzony rozporządzeniem w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych). Obecnie umożliwiono zaznaczenie w nim pola „tak” w pozycji „Pracownik zatrudniany w warunkach efektu zachęty” względem osób, które uzyskały orzeczenie w trakcie zatrudnienia.

W związku z powyższym, jeżeli pracownica podjęła zatrudnienie w 2012 r. jako osoba pełnosprawna, a orzeczenie o niepełnosprawności uzyskała w grudniu 2015 r. oraz pozostaje nadal w zatrudnieniu, to za okresy sprawozdawcze, począwszy od lipca 2016 r. można wnioskować do PFRON o dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Sporządzając wniosek Wn-D za okres sprawozdawczy lipiec 2016 r., należy dołączyć do niego informację INF-D-P sporządzoną dla tej pracownicy (jako że wniosek o dofinansowanie dotyczy jej po raz pierwszy).

Podstawa prawna

  • Art. 26a, 26b i 26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
  • Art. 1 pkt 8, art. 3 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886).
  • Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951).

Adam Hadław
doradca Polskiej Organizacji Praco-dawców Osób NiepełnosprawnychFacebook
LinkedIn
Skip to content