Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowników. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

woman

Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowników. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawca decydujący się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może liczyć na wsparcie w tym zakresie. Do katalogu form wsparcia zaliczyć należy przede wszystkim wypłacane co miesiąc dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podmiot uprawniony

Z pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych skorzystać może każdy pracodawca, bez względu na wielkość zatrudnienia. Jednak jeśli liczba zatrudnianych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiąga 25 osób, wówczas konieczne jest zapewnienie minimum 6% zatrudnienia niepełnosprawnych.

Poza tym, podmiot zatrudniający nie może posiadać zaległych zobowiązań wobec PFRON większych niż 100 zł. Jego zobowiązania podatkowe i wynikające z ubezpieczeń społecznych, powstałe w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, muszą być regulowane z opóźnieniem nie większym niż 14 dni. Ponadto, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a udzielana mu pomoc na ten cel nie może przekroczyć 10 mln euro w jednym roku. Przedsiębiorca nie uzyska też wsparcia, jeśli był objęty decyzją nakazującą zwrot wcześniej otrzymanej pomocy publicznej, która została przyznana lub wykorzystana niezgodnie z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Pracownik niepełnosprawny

Aby korzystać z dofinansowań, pracodawca musi zostać poinformowany o fakcie niepełnosprawności. Zgodnie ze stanowiskiem PFRON pracownik powinien tego dokonać w momencie zatrudnienia. Istotne jest przy tym, że przyjęcie informacji o niepełnosprawności wymaga przedstawienia orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, którego kopię pracodawca zatrzymuje w dokumentacji osobowej. Jeśli w chwili zatrudnienia pracownik był niepełnosprawny, ale fakt ten ujawnił w późniejszym okresie, pracodawca nie może korzystać z dofinansowań do wynagrodzeń. Inaczej jest, gdy pracownik w chwili zatrudnienia był sprawny, lecz w trakcie zatrudnienia uzyskał orzeczenie. W takiej sytuacji jest on uprawniony do korzystania z omawianej formy pomocy publicznej.

Pracodawca w chwili zatrudniania pracownika musi wykazać zaistnienie efektu zachęty. Polega on na stwierdzeniu przyrostu zatrudnienia pracowników w miesiącu, w którym zatrudniono niepełnosprawnego, w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających. Jego spełnienie warunkuje prawo do otrzymania dotacji. Bada się go raz w odniesieniu do każdego zatrudnianego niepełnosprawnego.

Przyrostu zatrudnienia nie bada się w sytuacji, gdy pracownik został zatrudniony na stanowisku innego pracownika, z którym umowa została rozwiązana z przyczyn innych niż wypowiedzenie złożone przez pracodawcę lub gdy stosunek pracy wygasł. Nie trzeba go także weryfikować, gdy pracownik uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia.

Przepisy wymagają, by pracownik pozostawał z pracodawcą w stosunku pracy. Rodzaj umowy o pracę, rozkład czasu pracy, czy charakter obowiązków, pozostają bez wpływu na prawo do pomocy. Jedynie wymiar czasu pracy wpływa proporcjonalnie na wysokość wsparcia.

Pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną powinien ustalić, czy nie przysługują jej uprawnienia emerytalne. Jeśli tak jest, a pracownik jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym lub lekkim, dofinansowanie nie zostanie wypłacone.

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi

Kolejnym krokiem w drodze po dofinansowanie jest wypłata wynagrodzenia pracownikowi. Musi być ona dokonana w taki sposób, aby pracownik był w jej posiadaniu nie później niż w dniu złożenia przez pracodawcę wniosku do PFRON o dofinansowanie. Bardzo istotne jest również, aby wypłata dokonana została na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

Przypomnieć trzeba, że do obowiązków pracodawcy należy terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego, o dofinansowanie wynagrodzenia którego wnioskuje. Opóźnienia w tym obszarze, przekraczające 14 dni, pozbawią możliwości uzyskania pomocy. Wnioskujący o pomoc muszą mieć świadomość, że PFRON stale weryfikuje ten wymóg.

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć po wypłacie wynagrodzenia, nie wcześniej jednak niż w pierwszym i nie później niż w 25. dniu, po miesiącu przepracowanym. Złożenie wniosku wymaga wypełnienia dokumentów Wn-D, Inf-d-p oraz Inf-o-pp.

Pierwszy wniosek należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres PFRON – o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. We wniosku można zadeklarować elektroniczną formę składania dokumentacji, wówczas pracodawca otrzyma login i hasło do systemu SODiR. Korzystając z niego, pracodawca elektronicznie może co miesiąc składać wniosek.

Wysokość pomocy

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności – wynosić będzie od 450 zł przy stopniu lekkim, 1.125 zł przy stopniu umiarkowanym, 1.800 zł przy stopniu znacznym. Dodatkowo pracodawca otrzyma 600 zł, jeśli osoba niepełnosprawna na orzeczeniu ma informację o występującym u niej schorzeniu, takim jak: upośledzenie umysłowe, psychiczne, epilepsja, całościowe zaburzenia rozwoju oraz wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Autor: Paweł Czapliński – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Gazeta PodatkowaFacebook
LinkedIn
Skip to content