Dopłaty do pensji bez unijnych ograniczeń. Komentarz Jana Zająca Prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dopłaty do pensji bez unijnych ograniczeń. Komentarz Jana Zająca Prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej. Zawarte w nim obostrzenia mają nie dotyczyć wsparcia na zatrudnienie pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Przekazana do konsultacji w maju tego roku pierwsza wersja unijnych przepisów, które mają obowiązywać w latach 2014-2020, zawierała ograniczenia wzbudzające zastrzeżenia wielu krajów UE, w tym też Polski. Przewidywała ona, że każde państwo będzie mogło przeznaczyć na jeden program pomocy nie więcej niż 0,01 proc. PKB z roku poprzedniego oraz kwotę stanowiącą równowartość 100 mln euro. W przypadku wyższej wartości konieczne byłoby uzyskanie notyfikacji, czyli zgody KE na dalsze przekazywanie wsparcia.

W związku z tym, że jako pomoc publiczna traktowane są też przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dopłaty do pensji pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu, Polska musiałaby wystąpić o taką zgodę. Byłoby to konieczne, bo na dofinansowania do pensji przeznaczanych jest w skali roku ok. 3 mld zł. W praktyce oznaczałoby to, że wynikający z rozporządzenia limit byłby wykorzystany w ciągu miesiąca.

W przekazanym KE stanowisku rząd proponował więc wykreślenie wspomnianych ograniczeń. Swoje uwagi składały też organizacje pozarządowe oraz te reprezentujące pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W przesyłanych do Brukseli pismach wskazywały, że wynikające z projektu regulacje spowodowałyby znaczne ograniczenie pomocy, która jest obecnie podstawową zachętą do zatrudniania osób z dysfunkcjami. Konsekwencją mogłaby też być utrata pracy przez część z nich.

Działania te przyniosły pozytywny efekt. W nowym projekcie znalazło się postanowienie, zgodnie z którym z ograniczenia kwoty przeznaczanej na jeden program pomocy wyłączone ma być wsparcie na zatrudnianie osób z uszczerbkiem na zdrowiu.

 Cieszymy się, że nasze uwagi przekazane w ramach konsultacji zostały przez Komisję uwzględnione – podkreśla Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Również zdaniem Jana Zająca, prezesa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) zmiana stanowiska przez KE jest dobrą informacją, zwłaszcza w sytuacji przyjętych ostatnio przez Sejm zmian do ustawy z 27 marca 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Obniżają one wysokość dopłat do pensji dla zakładów pracy chronionej.

Nowa wersja projektu trafi do konsultacji, które mają potrwać do 12 lutego 2014 r.

Jego przyjęcie jest przez KE planowane na lipiec przyszłego roku, a do tego momentu będą obowiązywać dotychczasowe przepisy.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Gazeta Prawna

 Facebook
LinkedIn
Skip to content