Finansowanie wypoczynku pracowników ze środków ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Finansowanie wypoczynku pracowników ze środków ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, jako dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w okresie letnim najczęściej spotyka się z oczekiwaniami pracowników odnośnie finansowania różnych form wypoczynku. Fundusz daje takie możliwości, stawia jednak wymagania, których niedopełnienie niesie za sobą obowiązek zwrócenia udzielonej pomocy na ZFRON i dokonania 30% wpłaty od zwracanej kwoty do PFRON. Obie sankcje nie mogą obciążać pracownika.

Turnus rehabilitacyjny

Zasadniczo wypoczynek pracowników jest finansowany w ramach pomocy indywidualnej, a pracodawca udziela pomocy na wniosek złożony przez pracownika. We wniosku tym pracownik przedstawia oprócz imienia i nazwiska, numeru PESEL, wnioskowanej kwoty pomocy, formy wsparcia, informacji o dochodzie w gospodarstwie domowym i liczbie osób w nim pozostających, cel i uzasadnienie udzielanej pomocy. Cel ten musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ZFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 1023). Daje ono możliwość finansowania przede wszystkim turnusów rehabilitacyjnych, wczasów, ale także wypoczynku zorganizowanych w innych formach.

Turnus rehabilitacyjny jest najbardziej sformalizowaną formą wypoczynku połączonego najczęściej z aktywną rehabilitacją. Uczestnictwo w nim zasadne jest na podstawie skierowania wydanego przez lekarza. Odbywa się jedynie w ośrodkach, które zostały zgłoszone do rejestru prowadzonego przez wojewodów, zgodnie z opracowanym wcześniej programem turnusu. Mając to na uwadze, pracownik wnioskujący o pomoc, uzasadniając jej udzielenie, winien wskazać, gdzie wypoczynek ten będzie się odbywał. Powinien również okazać pracodawcy skierowanie do udziału w turnusie. Ponadto musi wskazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów turnusu wskutek trudnej sytuacji materialnej, w której się znalazł. Jeśli sytuacja materialna pracownika nie daje podstaw do udzielenia wsparcia, pracownik powinien wykazać w uzasadnieniu, że zdarzenia losowe, jak choroba czy wypadek, sprawiają, że finansowanie tego kosztu przekracza jego możliwości finansowe. Po zakończonym turnusie pracownik zobowiązany jest przedstawić pracodawcy fakturę potwierdzającą wydatkowanie przyznanych środków na cel zgodny z wnioskiem.

Pracownik ma możliwość wystąpić o pokrycie kosztu udziału w turnusie osoby towarzyszącej, pełniącej rolę opiekuna. Nie jest wymagane, aby posiadał on szczególne kwalifikacje lub spełniał określone wymagania. Nie ma również znaczenia fakt jego niepełnosprawności. Konieczne jest natomiast, aby jego udział w turnusie był zalecony w skierowaniu lub dodatkowym pisemnym zaleceniu przez lekarza. Zalecenie to musi być przedłożone pracodawcy, jeśli wniosek o pomoc dotyczy również finansowania w turnusie kosztów pobytu opiekuna.

Pobyt na wczasach

Prawodawca przewidział również możliwość finansowania wypoczynku pracownika na wczasach. Jest to każdy przypadek pobytu, podczas którego organizujący go odpłatnie przedsiębiorca zapewnia nocleg, wyżywienie, a także możliwość innych rozrywek. Formalnie wczasy nie muszą być opisane w dokumencie płatności tym określeniem, jeśli z dokumentu potwierdzającego przeznaczenie pomocy wynika, że te cechy pobytu były zapewnione. Tym samym nie ma znaczenia, czy wypoczynek odbywa się w kraju, czy też za granicą. Znaczenie ma natomiast cena finansowanych wczasów. Nie jest zasadne finansowanie wypoczynku istotnie droższego dla jednego pracownika niż dla pozostałych osób niepełnosprawnych. Nie jest przy tym zasadne finansowanie wczasów, które zapewniając zbliżony standard mogłyby zostać zakupione po cenie znacząco niższej. Jak wskazuje praktyka kontroli zakładowego funduszu rehabilitacyjnego, kwestia ta jest często weryfikowana. Pracownik wnioskując o sfinansowanie wczasów powinien, oprócz wskazania trudnej sytuacji materialnej lub losowej uniemożliwiającej finansowanie wydatku, podać, gdzie wypoczynek będzie realizowany. Po jego zakończeniu powinien przedstawić fakturę lub rachunek potwierdzający celowe wydatkowanie środków.

Inne formy wypoczynku

Najczęściej jednak pracownicy wypoczywają w sposób zorganizowany nie tylko przez jednego organizatora. Mogą bowiem samodzielnie wynajdywać apartamenty w miejscowościach turystycznych lub miejsca na kempingach. Tak zorganizowany pobyt również będzie podlegał finansowaniu ze środków ZFRON na podstawie wniosku o pomoc indywidualną. Nie będzie tu jednak zasadne finansowanie zakupionego prowiantu do przygotowania posiłków we własnym zakresie. Rozporządzenie przewiduje bowiem finansowanie pobytu, a nie wyżywienia. Jeśli więc w ramach pobytu nie zostało zapewnione wyżywienie, odrębne jego refundowanie nie jest możliwe. Rozporządzenie w sprawie ZFRON przewiduje, oprócz finansowania pobytu na wczasach, również dojazd i powrót z odbywanego wypoczynku. Również i ta pomoc udzielana jest na podstawie wniosku, w którym pracownik wskazuje, że jego sytuacja materialna lub losowa nie pozwala na sfinansowanie go, wskazując przy tym, jakie wydatki konkretnie poniesie – bilety czy koszty benzyny.

Obecnie przepisy nie pozwalają na finansowanie pracownikom przelotów.

Po powrocie z wakacji pracownik powinien wykazać, że udzieloną pomoc przeznaczył zgodnie z wnioskiem, przedstawiając faktury lub bilety.

Wypoczynek pracownika w ramach ZFRON może być również finansowany na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji lub puli ogólnej funduszu. W pierwszym przypadku niezbędne jest wykazanie w opracowanym programie rehabilitacji, że wydatek ten jest odpowiedzią na stwierdzone u pracownika ograniczenie zawodowe i pozwala je zminimalizować lub przezwyciężyć. Pula ogólna funduszu daje natomiast możliwość finansowania przedsięwzięć organizowanych lub zamawianych przez samego pracodawcę w ramach szeroko sformułowanej działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, jak również organizacji turnusów rehabilitacyjnych.

Autor: Paweł Czapliński

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta PodatkowaFacebook
LinkedIn
Skip to content