FPP i CALPE: Termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

FPP i CALPE: Termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

Zobowiązania wobec PFRON o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności – twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym UOKiK potwierdził stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z pytaniem o to, jaki jest okres przedawnienia dla zobowiązań wobec PFRON o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie. UOKiK potwierdził dotychczasowe stanowiska TSUE i krajowych sądów administracyjnych wskazując okres 5 lat. Tym samym roszczenia PFRON wykraczające poza okres 5 lat są niezasadne.

Kiedy przedawniają się roszczenia PFRON
PFRON od kilku lat prowadzi kontrole terminowości ponoszenia kosztów płac pracowników niepełnosprawnych przez ich pracodawców. Terminowe ponoszenie tych kosztów w całości jest jednym z warunków uzyskiwania dofinansowań na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Jak podkreślił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie nr DMP-2.52.179.2019.AH, stanowiącym odpowiedź na pytanie FPP, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), stanowiące pomoc publiczną przekazaną nienależnie przedsiębiorcom tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, podlegają zwrotowi na podstawie art. 49e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji […]. Przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazują, że do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, nieuregulowanych tą ustawą, stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy Działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Należności te przedawniają się więc z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności (art. 70 Ordynacji podatkowej).

 

Czytaj więcej
Autor:Grażyna J. Leśniak
Źródło: https://www.prawo.plFacebook
LinkedIn
Skip to content