gov.pl: Skorzystaj z pomocy dla zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej

gov.pl: Skorzystaj z pomocy dla zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej

Narzędzie przewiduje pomoc dla zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20 proc. środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20 proc. kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze, może być przeznaczona na:

 • utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
 • wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:
  1. pracownikami,
  2. wykonawcami pracy nakładczej,
  3. innymi osobami świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,
  4. niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Kiedy możesz skorzystać

Warunkiem jest uzyskanie zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności jest obowiązany wystąpić o zgodę do PFRON w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W przypadku nieuzyskania zgody PFRON dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty 30 proc. kary na PFRON.

Kto może skorzystać

 • Zakład pracy chronionej
 • Zakład aktywności zawodowej

Gdzie składasz dokumenty

W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content