Jak traktować dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy przy ustalaniu liczby pracowników niepełnosprawnych – odpowiada w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jak traktować dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy przy ustalaniu liczby pracowników niepełnosprawnych – odpowiada w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jeden z naszych niepełnosprawnych pracowników miał w tym miesiącu trzy dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. W jaki sposób pracodawca powinien w takim przypadku ustalić stan zatrudnienia przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON Podobno mają wejść w życie zmiany w tym zakresie.

Faktycznie projekt ustawy z 13 marca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw przewidywał wprowadzenie zmiany w art. 21 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z projektu wynikało, że do liczby pracowników nie należy wliczać, oprócz osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych, także osób niepełnosprawnych w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jednak w trakcie prac w Sejmie zrezygnowano z nowelizacji tego przepisu. Z kolei uchwalona ostatnio ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez prezydenta, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) nie przewiduje zmian w odniesieniu do sposobu Uczenia niepełnosprawnych pracowników. W związku z tym pracodawca wlicza do stanu zatrudnienia osoby niepełnosprawne w trakcie ich nieusprawiedliwionej nieobecności.

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób NiepełnosprawnychFacebook
LinkedIn
Skip to content