Jak uniknąć obowiązkowych wpłat na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Jak uniknąć obowiązkowych wpłat na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, objęty jest obowiązkiem dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeśli pracodawca nie zatrudnia niepełnosprawnych, wówczas obowiązek ten jest dla niego dotkliwy finansowo.

Ograniczanie zatrudnienia

Zdarza się, że dążący do uniknięcia wpłat pracodawca stara się utrzymać zatrudnienie w zakładzie poniżej wymiaru, który włączałby go do grupy podmiotów objętych wpłatami. Takie działanie jednak ogranicza rozwój firmy i jej konkurencyjność.. Może być też nieetyczne, jeśli pracodawca utrzymuje współpracę z zatrudnionymi, opierając ją na umowach zlecenia, podczas gdy świadczona praca wypełnia znamiona stosunku pracy. Będzie tak również, gdy tylko w celu uniknięcia zobowiązań przedsiębiorstwo jest dzielone, aby żaden z wydzielonych zakładów nie wykazywał zatrudnienia przekraczającego wymiar 25 etatów.

Zakupy u podmiotu uprawnionego

Pracodawcy, aby obniżyć wpłatę do PFRON, mogą dokonywać v zakupu produkcji bądź usług od przedsiębiorcy uprawnionego do udzielania odpisów. O tym, że kontrahent jest uprawniony do udzielania odpisów, informuje on za pomocą informacji załączanej do pierwszej w danym roku faktury. Do udzielenia takiej informacji zobowiązuje go prawo. Niemniej jednak uprawnieni do udzielania odpisów pracodawcy najczęściej informują o możliwości skorzystania z obniżenia wpłat już w ofercie swoich usług.

Istotnym warunkiem skorzystania z możliwości obniżenia wysokości wpłaty do Funduszu jest uregulowanie zobowiązania w terminie wynikającym z faktury potwierdzającej zakup. Jeśli płatność za towar lub usługę jest dokonywana za pośrednictwem banku, za datę uregulowania zobowiązania uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

Wysokość należnego obniżenia nie jest uzależniona jedynie od wartości zakupu na fakturze. Wpływ na nią mają takie czynniki, jak wymiar i struktura zatrudnienia u kontrahenta, a także jego przychody od innych kontrahentów. Mając to na uwadze pracodawca może skorzystać z obniżenia dopiero po otrzymaniu informacji o kwocie należnego obniżenia w formie druku INF-U. Otrzymaną informację o prawie do obniżenia należy uwzględnić w deklaracji DEK-I-0.

Suma uzyskanych obniżeń nie może przekroczyć 50% wartości wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Nie może również przekroczyć 50% kwoty należności za zakup uprawniający do obniżenia, określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia wpłat, może być uwzględniana w kolejnych okresach przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Kolejnym sposobem na obniżenie wpłaty na PFRON jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Wysokość wpłaty do Funduszu uzależniona jest bowiem od różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a faktycznym stanem zatrudnienia osób niepełnosprawnych u pracodawcy. W praktyce zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej, przy obecnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obniża wpłatę o 1.967,15 zł miesięcznie. Zatem przykładowo u pracodawcy zatrudniającego ogółem 100 osób, zatrudnienie 6 osób, choćby ze schorzeniem występującym w stopniu lekkim, pozwoli uniknąć konieczności dokonywania wpłat. W praktyce przyniesie to oszczędności w wysokości 11.802,90 zł miesięcznie. Dodatkowo pracodawca zyska możliwość wystąpienia o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. W tym przypadku może to być od 2.700 zł do nawet 14.400 zł miesięcznie. Może się więc okazać, że korzyści płynące z zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych będą wyższe niż koszt ich zatrudnienia.

Pracownicy ze schorzeniami szczególnymi

Możliwość obniżenia wysokości wpłat do PFRON daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami uzasadniającymi obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Osoby z takim schorzeniami występującymi w stopniu umiarkowanym zapewniają pracodawcy podwojoną kwotę obniżenia. W przypadku gdy niepełnosprawność takiego pracownika występuje w stopniu znacznym, kwota obniżenia będzie potrojona.

Schorzenia szczególne to choroby występujące u pracowników, takie jak: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, paraple-gia, tetraplegia, hemiplegia, ślepota lub niedowidzenie, głuchota, głuchoniemota, nosicielstwo wirusa HIV, epilepsja, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miastenia lub późne powikłania cukrzycy.

Odnosząc to do sytuacji pracodawcy zatrudniającego 100 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnienie dwóch osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze schorzeniem szczególnym będzie powodować, że pracodawca będzie całkowicie zwolniony z wpłat na Fundusz. Zatrudnienie takich osób będzie więc dla pracodawcy korzystne.

Trzeba podkreślić, że osoby niepełnosprawne, bez względu na rodzaj schorzenia, są wartościowymi pracownikami. Korzyści z ich zatrudnienia mogą być wyższe, jeśli decyzja o ich zaangażowaniu zostanie podjęta z uwzględnieniem ich możliwości i ograniczeń, jakie powoduje niepełnosprawność.

Kalkulator bieżących wpłat na PFRON dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Autor: Paweł Czapliński – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Źródło: GAZETA PODATKOWASkip to content