Jakie konsekwencje grożą za niewłaściwe przeznaczenie środków funduszu rehabilitacji. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Jakie konsekwencje grożą za niewłaściwe przeznaczenie środków funduszu rehabilitacji. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Prowadzimy zakład pracy chronionej. Dokonaliśmy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydatku w ramach pomocy de minimis.
wystąpiliśmy o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis. Niestety wydatek został zakwestionowany i nie dostaliśmy zaświadczenia. Nasze odwołanie też nie odniosło skutku. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis jest prawomocne. Czy w związku z tym musimy zapłacić karę na PFRON ?
Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez komisje rehabilitacyjne oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia tych osób. A ich wydatkowanie powinno nastąpić zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków. W przypadku przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji na inny cel pracodawca jest obowiązany do dokonania: zwrotu 100 proc. kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz wpłaty w wysokości 30 proc. tych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji. Dlatego pracodawca powinien zwrócić kwotę poniesionego niezgodnie z przepisami wydatku ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i jednocześnie dokonać wpłaty na PFRON w wysokości 30 proc. poniesionego wydatku. Wpłata powinna być dokonana wraz z wysłaniem do PFRON deklaracji DEK–Ila.

 

Podstawa prawna

 

Art. 33 ust. 4, art. 33 ust. 4a ustawy i il stórcróa vyn r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. nr 44, poz. 231).

Autor: Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna