Jakie konsekwencje powoduje uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej tylko dla głównego oddziału  W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brzakowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jakie konsekwencje powoduje uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej tylko dla głównego oddziału  W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brzakowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jako pracodawca posiadamy status zakładu pracy chronionej. Decyzja o przyznaniu tego statusu dotyczy jednak tylko oddziału głównego firmy.

Mamy także oddziały w innych miastach (nie-będące odrębnymi pracodawcami) i zatrudniamy w nich niepełnosprawnych pracowników. Jaka będzie wysokość dofinansowania do wynagrodzeń, którą otrzymamy na niepełnosprawnych świadczących pracę w tych oddziałach (poza główną siedzibą zakładu pracy) Czy będzie to kwota odpowiadająca wysokości dofinansowania przyznawanej na osoby zatrudniane w zakładzie pracy chronionej, czy u pracodawcy z otwartego rynku pracy

Zgodnie m.in. z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 września 2010 r. (VI SA/ Wa 980/10, LEX nr 759799) pracodawca, który uzyskał status zakładu pracy chronionej (ZPCHR) tylko na oddział główny zakładu, nie spełnia warunków, aby legitymować się tym statusem. Status zakładu pracy chronionej jest bowiem przyznawany podmiotowo, co do całości działalności prowadzonej przez danego pracodawcę. Nie są to uprawnienia związane z określonym miejscem, w którym organizuje się pracę zatrudnionych, lecz z podmiotem występującym w roli pracodawcy. Zgodnie ze stanowiskiem biura pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych z 10 grudnia 2010 r. (BON-I-076-35-2-LK/2010) w danym dniu pracodawca będący podmiotem dofinansowania może albo legitymować się statusem zakładu pracy chronionej, albo nie posiadać takiego statusu.

Z tego względu jeżeli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą i na niektóre jego oddziały (nie-będące odrębnymi pracodawcami) nie przyznano statusu zakładu pracy chronionej, powinien zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na swoją siedzibę i wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie utraty statusu ZPCHR z dniem zaprzestania spełniania warunków, 0 których mowa w art. 28 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także o ewentualne przywrócenie tego statusu z mocą wsteczną na podstawie art. 30 ust. 2C wskazanej wyżej ustawy.

Podstawa prawna

Art. 26a. art. 28 ust. 1, art. 30 ust 2C ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Autor: Mateusz Brząkowski

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content