Jakie są skutki osiągnięcia 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych – w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jakie są skutki osiągnięcia 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych – w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji) pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i nieosiągający wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. dokonują obowiązkowych miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku osiągnięcia wskazanego wyżej wskaźnika są zwolnieni z tych wpłat. Muszą jednak wówczas przekazywać do PFRON informacje o osiąganym wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych (formularz INF-i). Jeśli w kolejnych miesiącach pracodawca przestanie osiągać wymagany wskaźnik, będzie ponownie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON.

Natomiast warunki niezbędne do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zostały określone w art. 26a – 26b ustawy o rehabilitacji. W przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) konieczne jest osiągnięcie co najmniej 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niezbędne jest także spełnienie pozostałych wymogów przewidzianych w przepisach, obejmujących m.in. obowiązek wykazania efektu zachęty na zatrudnionych niepełnosprawnych oraz brak zaległości finansowych względem PFRON. Jeśli pracodawca spełnia wszystkie te warunki, może ubiegać się o wypłatę dofinansowania.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 – 2 i ust. 2f, art. 26a – 26b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Elżbieta Sadło, doradca prawny POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content