Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

na okres próbny
Poznań
Opublikowano 3 miesiące temu

Miejsce składania dokumentów:
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA ONLINE DOSTĘPNEJ NA STRONIE:
https://www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy/922

operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/22 (154,11 KB)


Dokumenty można również składać osobiście lub przesyłać na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Al. Niepodległości 16/18

61713 Poznań

Punkt Informacyjny w holu Urzędu

(z podaniem w ofercie nr ref. 9/22)

Warunki pracy:
praca podczas szkolenia w trybie 8godzinnym; po uzyskaniu certyfikatu praca zmianowa z porą nocną przez
12 godzin na dobę (średnio 1315 dyżurów w miesiącu; dyżury dzienne od godz. 7 do 19, dyżury nocne od 19
do 7)

praca samodzielna, pod presją czasu

praca wymagająca koncentracji

praca w stresie wynikającym z faktu przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi,

odpowiedzialności za podejmowane decyzje

praca głosem przez cały czas trwania dyżuru

konieczność komunikowania się z osobami w różnym stanie zdrowia, w tym z osobami posiadającymi
trudności w komunikacji

zadania wykonywane w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
(bez możliwości pracy w trybie zdalnym)

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

praca w słuchawkach telefonicznych

pomieszczenia wewnątrz budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

dodatek stażowy

dodatek za pracę w porze nocnej

dodatkowe wynagrodzenie roczne

nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy

możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i awansu zawodowego

pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno
oświatowej i sportoworekreacyjnej, upominki świąteczne dla dzieci w ramach zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych)

możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego

możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty zniżkowej na przejazdy koleją

pracę w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (ul. Wiśniowa 13a)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV i list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o
znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym

kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów
wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu
postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z
naboru.

oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe

Cechy oferty pracy

Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Oddział FAZONul. Hetmańska 38 Bydgoszcz BYDGOSZCZ@fazon.pl, tel. 52 348 63 19, 52 348 63 83
Zakres obowiązkówprzyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe obsługiwane w Centrum, zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań) • przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia • odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego • współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych
WymaganiaWymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e: • wykształcenie: minimum średnie • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie) • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego oraz aktów wykonawczych do ustawy wymagania dodatkowe: • umiejętność skutecznej komunikacji • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji • odporność na stres • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu • umiejętność pracy w dużym zespole ludzi • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
Miejsce pracyPoznań ul. Wiśniowa 13a
Czas pracy8-12
Liczba wolnych miejsc:8
Etatpełny