Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:

W dniu 19 lipca 2022 r. Rada Ministrów rozpatrzyła pozytywnie przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek o przyjęcie przez Radę Ministrów do dalszych prac projektu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyjętego Uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Obowiązek przedłożenia ww. projektu Radzie Ministrów wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy ww. ustawy, nieprzyjęcie projektu przez Radę Ministrów do dalszych prac wymaga przedstawienia przez właściwego ministra pisemnego uzasadnienia, stronie pracowników i stronie pracodawców Rady, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania projektu przez ministra. Równocześnie zgodnie z art. 7 ust 5 ww. ustawy, w przypadku wniesienia projektu ustawy do Sejmu z istotnymi zmianami, informacja zawierająca uzasadnienie zmian jest zamieszczana w uzasadnieniu projektu.
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym.
Mając na uwadze proponowany w projekcie przez stronę pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego (RDS) termin wejścia w życie przedstawionych zmian oraz stanowisko Ministra Finansów do projektu, m.in. odnośnie trybu prac nad ustawą budżetową, niezbędne jest jego szybkie procedowanie.
Projektowana zmiana, dotycząca zwiększenia poziomu dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jest zasadna i potrzebna, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie udzielanego przez PFRON wsparcia i możliwości poszerzenia zakresu realizowanych zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej. Istotne są działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, skutkujące zwiększeniem wypłat dofinansowań do wynagrodzeń. Równie ważne są także działania mające na celu zwiększenie pomocy kierowanej do indywidualnych osób niepełnosprawnych za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, objęcie szerszym wsparciem fundacji i organizacji pozarządowych w zakresie finansowania podejmowanych przez nie przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, a także poszerzenie zakresu programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON, ukierunkowanych na wspieranie rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Proponowana zmiana (wyższa dotacja dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń) pozwoliłaby na przeznaczanie zwiększonych środków na realizację innych zadań powierzonych PFRON.
Należy wskazać, że w ustawie budżetowej na 2022 r. przewidziana jest dotacja dla PFRON w wysokości 676 mln na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ta kwota dotacji stanowi 18,8% środków zaplanowanych przez PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

Projekt dotyczy zmiany art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, polegającej na zwiększeniu wysokości dotacji celowych dla (PFRON) na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Przekazany przez RDS projekt ustawy przewiduje termin wejścia w życie zaproponowanych przepisów na dzień 1 stycznia 2022 r. Aktualnie przepis art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że PFRON otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o którym mowa w art. 26a ustawy) w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.
Na etapie procedowania wniosku Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów do dalszych prac, Minister Finansów zaproponował, by zmiana wysokości dotacji mogła obowiązywać od 2023 roku a art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nadać brzmienie:
„46a.1.Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa:
1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok;”. Propozycja ta będzie mogła zostać rozpatrzona na etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy.
Projektowana zmiana ustawy generuje skutki finansowe dla budżetu państwa

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu: MRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu:Paweł Wdówik Sekretarz Stanu

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content