Kary dla wystawiających informacje o ulgach we wpłatach na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Kary dla wystawiających informacje o ulgach we wpłatach na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowy przepis art. 22 b ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego regulacja będzie miała istotne znaczenie dla przedsiębiorców wystawiających pracodawcom informacje o kwotach obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupionych u nich produkcji lub usługi. Przepis ten wprowadza sankcje finansowe dla przedsiębiorcy, który nieprawidłowo wystawia te informacje.

Skąd potrzeba nowej regulacji

Wspomniany, nowy przepis art. 22b wprowadza ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886), która wejdzie w życie z dniem 1 lipca br. Jest to przepis o charakterze sankcjonującym niewłaściwe postępowanie przedsiębiorcy przy wystawianiu informacji o kwocie obniżenia, którego dotychczas ustawa o rehabilitacji nie przewidywała. Jeszcze z projektu nowelizacji ustawy wynikało, że ratio legis wprowadzenia przepisu oparte było o funkcje prewencyjną i mobilizującą. W dodanym art. 22b ustawodawca wprowadza wpłaty na Fundusz w przypadkach, w których dochodzi obecnie do nieprawidłowości w wystawianiu informacji, tj. sporządzaniu ich przez podmiot nieuprawniony, opóźnieniu w wystawianiu informacji o wysokości ulg oraz podania w informacji przekazywanej kontrahentowi nieprawdziwych danych (w tym nieprawidłowo obliczonej kwoty ulgi). Taka karna wpłata będzie obowiązywać także w przypadkach niewywiązania się z nowych obowiązków nałożonych na pracodawców znowelizowaną ustawą (prowadzenie ewidencji informacji o wysokości obniżenia wpłat, terminowe wystawienie informacji). W opinii ustawodawcy rozwiązania te mają charakter uszczelniający system oraz ochronny dla nabywców produkcji i usług.

Wysokość karnych wpłat

Wprowadzony przepis art. 22b przewiduje, że sprzedający (pracodawca uprawniony do wystawienia informacji o kwocie obniżenia) dokonuje wpłaty na Fundusz w wysokości:

 1. 5% sumy kwot obniżenia wykazanych w zaświadczeniach o kwocie obniżenia, które nie zostały ujęte w ewidencji lub w informacjach, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 10 pkt 2 i 3 (prowadzenie ewidencji wystawionych zaświadczeń o kwocie obniżenia; przekazanie Zarządowi Funduszu informacji miesięcznej o wystawionych zaświadczeniach -w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawiono informacje),
 2. 10% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1 (wystawienie informacji o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup),
 3. 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 (udokumentowanie zakupu fakturą; uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu; udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego w terminie),
 4. trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo obliczoną, a zawyżoną kwotą obniżenia, nie wyższej jednak niż 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji, o której mowa w pkt 3, w przypadku podania niezgodnych ze stanem faktycznym danych skutkujących zawyżeniem kwoty obniżenia w tej informacji
  • w terminie do 20.dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te okoliczności zostały ujawnione w wyniku kontroli, o której mowa w art. 22a ustawy, lub czynności sprawdzającej, o której mowa w art. 272 ustawy
  • Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.).

O charakterze prewencyjnym art. 22b świadczy ustęp 2, zgodnie z którym przepisu dotyczącego wpłat na PFRON nie stosuje się, jeżeli wysokość wpłaty nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, czyli obecnie kwoty 58 zł. Ustawa nie sankcjonuje zatem sytuacji nieprawidłowego wystawienia informacji przy niewielkich kwotach. Wydaje się, że taka konstrukcja przepisu może w przyszłości prowadzić do nadużyć.

Skutki nowych regulacji

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nie potrafi w chwili obecnej ocenić prognozowanych skutków wprowadzonej regulacji. W chwili obecnej nie ma dostępnych żadnych badań, które świadczyłyby o tym, jak zmiany ustawy mogą odbić się na rynku pracy osób niepełnosprawnych. POPON widzi jednak, że rynek zmienia się bardzo dynamicznie i to z różnych względów. Jednym z coraz bardziej zauważanych problemów jest widoczny brak spójnego systemu zachęcającego do zatrudniania osób niepełnosprawnych i odpowiednich zachęt dla pracodawców, którzy chcieliby te osoby zatrudniać. Na rynku obserwuje się obecnie zanik firm ze statusem pracy chronionej. Ulegają one likwidacji lub przenoszą się na tzw. otwarty rynek. Z reguły jest to spowodowane coraz bardziej skomplikowanymi przepisami dotyczącymi prowadzenia takiej formy działalności, a co za tym idzie coraz większym ryzykiem.

Obowiązki sprzedającego wystawiającego informacje o obniżeniu wpłat na PFRON:

 • sporządza informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup,
 • prowadzi ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia,
 • przekazuje Zarządowi Funduszu informację miesięczną o zaświadczeniach o kwocie obniżenia – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawił.

Stanisław Firlej doradca ds. prawnych POPON

Źródło: Gazeta PodatkowaFacebook
LinkedIn
Skip to content