Kiedy można otrzymać wyższe dofinansowanie – Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Kiedy można otrzymać wyższe dofinansowanie – Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy i zatrudniamy osobę niepełnosprawną, która posiada jedynie orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, w którym napisane jest, że osoba ta cierpi na chorobę psychiczną – schizofrenię. Czy takie orzeczenie uprawnia nas do otrzymania wyższego dofinansowania do jej wynagrodzenia.
W roku 2011 pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń w kwocie:

  • 160 proc. najniższego miesięcznego wynagrodzenia
    – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • 140 proc. najniższego miesięcznego wynagrodzenia
    – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 60 proc. najniższego miesięcznego wynagrodzenia
    – osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie w powyższych kwotach przysługuje pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej. Natomiast pracodawcom z otwartego rynku pracy przysługuje 90 proc. powyższych kwot w przypadku osób ze schorzeniami szczególnymi

Od 1 stycznia przepis art 26a ust lb ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa) obowiązuje w następującym brzmieniu: „Kwoty, o których mowa w ust 1 zwiększa się o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

Z powyższego przepisu należy wnioskować, że podwyższone dofinansowanie przysługuje jedynie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie, w którego treści wprost wskazane jest jedno z powyższych schorzeń. Nie ma zatem możliwości, aby pracownik dostarczył pracodawcy zaświadczenie od lekarza o chorobie psychicznej, jeśli orzeczenie nie zawiera wskazania choroby psychicznej. Na podstawie takiego zaświadczenia bowiem od 1 stycznia pracodawca nie jest uprawniony do otrzymania podwyższonego dofinansowania.

Powyższy przepis (art. 26a ust. lb ustawy) nie odnosi się do kwestii, w jaki sposób w orzeczeniu powinno nastąpić potwierdzenie schorzenia. Dlatego zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 31 sierpnia (sygn. BON-I-52311-342-2-LK/2011) to, że osoba legitymująca się danym orzeczeniem jest osobą, u której stwierdzono szczególne schorzenie może wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań czy uzasadnienia.

Orzeczenia lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy nie zawierają symbolu niepełnosprawności, jakie wykorzystywane są w orzecznictwie o stopniu niepełnosprawności Dlatego wskazanie w orzeczeniu o niezdolności do pracy choroby psychicznej pracownika należy uznać za przesłankę wystarczającą do otrzymania przez pracodawcę podwyższonego dofinansowania do jego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • Art. 26a ust. lb ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.J. Dz.U. z 2011 r. nr 127. poz. 721).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna