Kiedy należy skorygować informację o kwocie ulgi we wpłacie na PFRON przekazaną nabywcy usług. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Kiedy należy skorygować informację o kwocie ulgi we wpłacie na PFRON przekazaną nabywcy usług. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Jesteśmy firmą uprawnioną do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON. Nabywca zobowiązany do wpłat na PFRON we wrześniu 2013 roku zakupił produkowane przez nas wyroby. W październiku dokonał zapłaty za zakupione wyroby w terminie określonym na fakturze i otrzymał informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. W listopadzie 2013 roku zwrócił część zakupionych wyrobów z powodu stwierdzonych wad produkcyjnych. Wystawiono fakturę korygującą. Czy w takim przypadku należy skorygować informację o kwocie ulgi we wpłacie na PFRON przekazaną nabywcy?

Firma powinna niezwłocznie skorygować wcześniej wystawioną informację o wysokości ulg – bez względu na rozmiar zmian danych służących do obliczenia przysługującej ulgi.

Obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących osobami: zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, – w wysokości co najmniej 30 proc.

Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

Jak wynika ze stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) z 16 lipca 2013 r. (BON-I-52311-243-2-LK/2013), strony mogą ustalić dowolny termin płatności, jednak nie powinien on być dłuższy od tego wynikającego z przepisów prawa. Mogą go również ustalić w relacji do dnia otrzymania faktury przez nabywcę (np. 14 dni od otrzymania faktury). Strony powinny jednak jednolicie w umowie i na fakturze określić termin płatności. Jeżeli tego nie zrobią, to zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dlatego też – zdaniem BON – w razie różnic w określaniu terminu płatności na fakturze i w umowie za terminową dla celów nabycia ulgi uznaje się wyłącznie zapłatę w dacie określonej na fakturze. A więc w razie uiszczenia należności: po terminie określonym na fakturze, lecz przed upływem terminu określonego w umowie – nie można nabyć prawa do ulgi; po terminie określonym w umowie, lecz przed upływem terminu określonego na fakturze można nabyć prawo do ulgi.

Z kolei zgodnie ze stanowiskiem BON z 7 października 2013 r. (BON-I-52311-352-2-LK/2013) wystawianie informacji o wysokości obniżenia wpłat na PFRON jest (stosownie do art. 56 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) skutkiem prawnym wynikającym z zakupu produkcji lub usług przez danego kontrahenta. Rzetelne wystawienie informacji skutkuje oceną stopnia należytego wykonania zobowiązań.

Podstawa prawna

Art 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2on r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Autor: Mateusz Brząkowski radca prawny

Polska Organizazja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content