Komunikat: Komisja Europejska przedłużyła ważność przepisów dotyczących pomocy publicznej – rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) oraz rozporządzenie de minimis -do 2023 r.

Komunikat: Komisja Europejska przedłużyła ważność przepisów dotyczących pomocy publicznej – rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) oraz rozporządzenie de minimis -do 2023 r.

W związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska po konsultacji z państwami członkowskimi postanowiła dokonać zmian w istniejących przepisach w celu złagodzenia kryzysu ekonomicznego.

Komisja Europejska przedłużyła ważność niektórych przepisów dotyczących pomocy publicznej, które w przeciwnym razie wygasłyby z końcem 2020 r. W tym celu Komisja przyjęła nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) i rozporządzenie de minimis.

Komisja postanowiła przedłużyć ważność obecnych regulacji które wygasną do końca 2020 r .:

Przedłużenie o jeden rok (do 2021 r.):

– Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020

– Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka

– Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią

– Komunikat w sprawie kryteriów analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania.

– Komunikat Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

Przedłużenie o trzy lata (do 2023 r.):

– Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER)

– Rozporządzenie de minimis

– Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247