Komunikat POPON: Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca m.in. pracy zdalnej oraz możliwości badania trzeźwości pracowników przekazana Prezydentowi do podpisu

Komunikat POPON: Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca m.in. pracy zdalnej oraz możliwości badania trzeźwości pracowników przekazana Prezydentowi do podpisu

Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 13 stycznia 2023 r. zakończyły się prace nad ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do porządku prawnego pracę zdalną oraz możliwości badania trzeźwości pracowników. Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji kodeksu pracy dotyczące m.in. rozszerzenia obowiązku uwzględniania wykonywania pracy zdalnej oraz wydłużenia okresu pracy zdalnej, wykonywanej okazjonalnie. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Nowelizacja wprowadza do Kodeksu pracy „pracę zdalną”, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna będzie mogła być polecona pracownikowi zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia. Ponadto, pracę zdalną pracodawca będzie mógł polecić pracownikom w szczególnych przypadkach: w okresie obowiązywania  stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu), oraz gdy pojawi się czasowa niezdolność pracodawcy do zapewnienia wymaganych warunków pracy w wyniku siły wyższej, np. pożar w zakładzie pracy.

Jeśli wniosek o pracę zdalną złoży m.in.:

  • pracownik – rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownica w ciąży,
  • pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia,
  • pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej.

Okazjonalna praca zdalna natomiast będzie to praca zdalna wykonywana przez wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym na wniosek pracownika. Jednakże w tym przypadku pracodawca będzie mógł odmówić wykonywania pracy w takiej formie.

Sprawdzanie trzeźwości pracowników

Nowelizacja umożliwia ponadto pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Wejście w życie ustawy

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej, które wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dz. U.

 

źródło: POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content