Komunikat POPON: Uchylenie art. 15h – ważne zmiany w zakresie ważności orzeczeń covidowych

Komunikat POPON: Uchylenie art. 15h – ważne zmiany w zakresie ważności orzeczeń covidowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że Sejm w dniu 14 kwietnia 2023 r. odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu w całości ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że aktualnie ww. ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta RP.

Przypominamy, iż ustawa dokonuje m.in. istotnej zmiany w zakresie ważności tzw. orzeczeń covidowych, tj. uchyla art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego pracodawcy mogą wydłużać w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Jednocześnie w art. 23 ustawa zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy covidowej, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

źródło: POPONSkip to content