Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne

Informujemy o konsultacjach publicznych następujących aktów prawnych:

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  (dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371804)
  Celem projektowanego rozporządzenia jest dokonanie zmian i uwzględnienie w formularzach składanych do PFRON, będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nowych podmiotów obowiązanych do ich składania (zakłady aktywności zawodowej i przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz zwiększanie dostępności formularzy stanowiących załączniki do projektu przez dostosowanie szaty graficznej i układu informacji.
  Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, prosimy o przesyłanie uwag do 28 kwietnia 2023 r. na adres: biuro@popon.pl.
 2. rojekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  (dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371805)
 3. Projekt rozporządzenia zawiera przepisy w kształcie niezmienionym w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia. Jedyną zmianą jest zmiana tytułu i zakresu podmiotowego poprzez uzupełnienie o pracodawców będących przedsiębiorstwami społecznymi. Dzięki temu pracodawcy uzyskają odpowiedni status i spełnią warunki określone w art. 32 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, co pozwoli im uzyskać dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz zwrotu kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń przedsiębiorstwa, kosztów transportowych oraz administracyjnych.
   
  Prosimy o przesyłanie uwag do 7 maja 2023 r. na adres: biuro@popon.pl


Facebook
LinkedIn
Skip to content