Małe firmy zapłacą mniej na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Małe firmy zapłacą mniej na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce, aby pracodawcy zatrudniający od 25 do 27 pracowników wnosili obniżoną składkę na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Taka propozycja znalazła się w przygotowanym przez ten resort projekcie ustawy 0 zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, który ma wprowadzić różnego typu ułatwienia dla przedsiębiorców. Jednym z elementów projektu jest zmiana art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Przewiduje on obowiązek wnoszenia opłat na PFRON przez pracodawców, którzy mają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Wnoszona przez nich należność stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia 1 liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym spełnienie wspomnianego wskaźnika a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zdaniem MPiT taki przepis hamuje rozwój małych firm, które, aby uniknąć płacenia składek na PFRON nie zwiększają zatrudnienia powyżej 24 pracowników. Dlatego resort chce złagodzić zasady płacenia na fundusz i przedstawił w projekcie rozwiązanie zakładające stopniowy wzrost należności na PFRON w miarę zwiększania zatrudnienia.

Dla firmy mającej od 25 do 25,99 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, składka naliczana byłaby z uwzględnieniem 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei dla zatrudniających od 26 do 26,99 pracowników oraz od 27 do 27,99 podwładnych z uwzględnieniem odpowiednio 20 proc oraz 30 proc. średniej płacy. W efekcie wymóg płacenia należności w pełnej wysokości powstawałby dopiero przy 28 podwładnych.

Jednak pracodawcy krytycznie oceniają taką nowelizację przepisów.

– Ta zmiana nie będzie ułatwieniem, a wręcz przeciwnie, utrudnieniem dla pracodawców. Doprowadzi do skomplikowania systemu wpłat na PFRON i będzie wymagała bardzo skrupulatnego obliczania wskaźników zatrudnienia. Obawiam się, że wiele małych firm, które nie mają rozbudowanej księgowości, będzie się w tym gubić – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Również Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że spowoduje to gigantyczne zamieszanie. Zmianie będą musiały ulec druki składane przez firmy oraz system informatyczny funduszu.

 Lepszym rozwiązaniem jest rozwijanie zachęt do zatrudniania osób niepełnosprawnych, tak aby firmy osiągały 6 proc. wskaźnik lub do współpracy z tymi pracodawcami, którzy mogą im udzielać ulg we wpłatach na PFRON – dodaje.

 

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content