MRPiPS: Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

MRPiPS: Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizacje przewidziano 647 mln złotych.

 

Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Fundusz ma celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

 

Program wsparcia

31 stycznia 2019 roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska ogłosiła plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019. W sumie to dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Przypomnijmy, w rocznym planie działania znalazło się miejsce na programy resortu rodziny:

  • pakiet trzech programów, których celem jest zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych: opieka wytchnieniowa adresowana jest do opiekunów osób niepełnosprawnych; usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – program, którego celem jest m.in. zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz zwiększenie dostępności do tych usług; opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w ramach którego realizowane będą zadania w zakresie zwiększenia dostępności usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i innych usług krótkotrwałych (tzw. instrumenty wsparcia).
  • pakiet trzech programów pn. „Mój dom”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych tj.: Centra opiekuńczo-mieszkalne (program wsparcia dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi); Budynki bez barier, którego celem jest bezzwrotne dofinansowanie na pokrycie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych i likwidacja barier architektonicznych (m.in. budowa, podjazdów, pochylni); Mieszkania bez barier, czyli program dopłat do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • wprowadzenie usługi ukierunkowanej na umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia (program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej)

a także programy pilotowane przez inne resorty:

  • Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych.
  • Dostępne parki narodowe, czyli finansowanie likwidacji barier i udostępnienia dla osób niepełnosprawnych 8 parków narodowych, celem zapewnienia im realnej możliwości do turystyki i aktywności fizycznej
  • Działania cyfrowe – m. in. dostosowanie stron lub aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa oraz wsparcie działań umożliwiających dostęp osób niepełnosprawnych do usług dostępu do szybkiego internetu.

 

Trwa nabór wniosków

Elżbieta Rafalska podpisała już pierwszy program finansowany ze środków SFWON: usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. W tym przypadku trwa już nabór wniosków. Gminy mają czas na złożenie wniosków (do właściwego wojewody) do 29 marca 2019 roku. Do końca kwietnia wojewoda przekaże listę rekomendowanych wniosków do ministerstwa rodziny, a resort najpóźniej do 17 maja 2019 roku dokona ich ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia.

 

– Dzięki programowi gminy będą mogły rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 proc. kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i dodaje, że na realizację programu ministerstwo planuje przeznaczyć w tym roku 60 mln złotych.

 

Chcemy, żeby nowe programy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych, zaczęły funkcjonować w tym półroczu – dodaje Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

 

Finansowanie Funduszu Solidarnościowego

W pierwszym roku funkcjonowania Fundusz Solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Tegoroczne przychodu SFWON mają wynieść 647 mln złotych.

 

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty.

 

Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł.

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Źródło: gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content