MRPiPS: Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

https://pixabay.com/

MRPiPS: Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł. Nowe narzędzie dedykowane m. in. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup potrzebnego wyposażenia czy opłacenie czynszu.

Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej przez COVID-19.

Kto może wnioskować o pożyczkę?

Podmioty ekonomii społecznej to organizacje, które nie są nastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach społecznych. PES to m.in. spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej. Zaliczają się do nich również organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego.

Wprowadzono 4 kryteria dla podmiotów, które mogą się ubiegać o pożyczkę płynnościową. Pożyczkę uzyskać mogą podmioty ekonomii społecznej:

 • istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • wyłącznie mikro, małe i średnie,
 • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.

Na co będzie można przeznaczyć pożyczkę?

Podmioty, którym zostaną przyznane środki z pożyczki, będą mogły przeznaczyć je głównie na finansowanie bieżącej działalności. Mogą one w ramach tego wsparcia regulować bieżące zobowiązania, w tym publiczno-prawne, wypłacać wynagrodzenia pracownikom oraz kupować wyposażenie. Ponadto środki finansowe mogą służyć do pokrycia kosztów użytkowania infrastruktury oraz kosztów administracyjnych, takich jak np. opłacanie czynszu.

„Obecnie w Polsce działa ok. 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie finansowe tych organizacji jest dla nas kluczowe ze względu na rolę, jaką odgrywają w społeczeństwie – dają szansę na rozwój osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym takim jak osoby niepełnosprawnie, bezrobotni oraz seniorzy” – podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.

Na jakich warunkach udzielana będzie pożyczka?

Nowe narzędzie wspierające podmioty ekonomii społecznej uwzględnia specyfikę organizacji, do których jest kierowana. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, dlatego warunki korzystania z tego wsparcia są bardzo preferencyjne:

 • maksymalna wysokość pożyczki: 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł,
 • niskie oprocentowanie – 0,1 proc. w skali roku,
 • maksymalny okres spłaty: 48 miesięcy,
 • karencja w spłacie: 6-12 miesięcy,
 • łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco,
 • brak prowizji i opłat,
 • możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach).

Gdzie można wnioskować o pożyczkę?

Obecnie pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego wyłoni wkrótce kolejne instytucje pośredniczące w udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. Ich listę będzie można znaleźć na stronie Banku.

Pozostałe ułatwienia dla PES

Poza nowo wdrożonym rozwiązaniem płynnościowym oferowanym przez BGK dostępne są inne instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W ramach tarczy antykryzysowej oraz jej kolejnych zmian wspomniane wyżej podmioty mogą korzystać m.in. z:

 • umorzenia składek ZUS,
 • umorzenia niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,
 • dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy,
 • dofinansowania do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu.

Opis wszystkich instrumentów znajdą Państwo m.in. w serwisie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ oraz na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/

 

Źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content