Na jaki cel mogą być przeznaczone środki z puli pomocy indywidualnej. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Karolina Sikora, doradca prawny POPON

Na jaki cel mogą być przeznaczone środki z puli pomocy indywidualnej. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Karolina Sikora, doradca prawny POPON

Nasz pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej. Jeden z pracowników (z niepełnosprawnością ze względu na wadę słuchu) złożył wniosek o pomoc indywidualną.

Chce przeznaczyć środki otrzymane z ZFRON na remont pokrycia dachowego swojego domu, które zostało zniszczone ostatnio przez nawałnicę. Czy możemy na taki cel przeznaczyć środki z puli pomocy indywidualnej

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: rozporządzenie w sprawie ZFRON) środki z puli pomocy indywidualnej mogą być przeznaczone m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przez adaptację rozumieć należy przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone, np. adaptacja mieszkania do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim przez likwidację progów, schodów, dostosowanie szerokości drzwi. Natomiast wyposażenie to zaopatrzenie w przedmioty potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś, np. wyposażenie łazienki w uchwyty i poręcze, tak aby mogła z niej korzystać osoba z niepełnosprawnością ruchową.

Konsekwencją powyższego jest niemożność sfinansowania w ramach przywołanego wyżej par. 2 ust. 1 pkt 11 lit. d rozporządzenia w sprawie ZFRON wydatku na prace remontowe. Definicja pojęcia „remont” wynika z prawa budowlanego. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niesta-nowiących bieżącej konserwami, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Łatwo zauważyć, że pojęcie remontu nie jest tożsame z adaptacją i wyposażeniem, ma inny zakres znaczeniowy.

Podstawa prawna

Par. 2ist. 1 pkt 11 lit. d rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245, poz. 1810 z późn. zm). Art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).Facebook
LinkedIn
Skip to content