Najnowsza wersja projektu ustawy zmieniającej przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Najnowsza wersja projektu ustawy zmieniającej przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

POPON dotarł do najnowszej wersji projektu ustawy zmieniającej m.in. przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z przeciwdziałaniem skutków kryzysu związanego z COVID-19, tzw. Tarczy Antykryzysowej.

W ustawie o rehabilitacji.. zostaną wprowadzone rozwiązania przedłużające ważność wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu które utraciły ważność 90 dni przed ogłoszeniem stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii a osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o wydanie kolejnego lub utraciły ważność w okresie stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Orzeczenia takie zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Projekt zakłada również zmianę wysokości dofinansowań do wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników legitymujących się stopniem znacznym – do kwoty 1950 (z 1800); umiarkowanym – do kwoty 1200 (z 1125). Zmianie ulegnie również wysokość kwoty zwiększającej dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych i posiadają orzeczenie o stopniu znacznym – do kwoty 1200 (z 600); umiarkowanym – do kwoty 900 (z 600).

Dodatkowo wprowadza się mechanizm umożliwiający korzystanie z dofinansowań przez pracodawców nie spełniających warunków GBER związanych z sytuacja ekonomiczna. Do ustawy zostanie wprowadzony, na okres od marca do grudnia 2020 ale nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii nowy mechanizm udzielania pomocy publicznej na zatrudnienie określony przez Komisję Europejską w celu przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie będzie mogło być wypłacone przedsiębiorcom, którzy nie byli w trudnej sytuacji ekonomicznej na dzień 31.12.2019 a łączna wysokość udzielonej tak pomocy nie będzie mogła przekroczyć 800.000 euro na jednego przedsiębiorcę. Jest to jedno z ważniejszych rozwiązań, które umożliwiać będzie korzystanie ze wsparcia na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych nawet wtedy gdy pracodawca, na skutek obecnej sytuacji gospodarczej, nie będzie spełniał warunków dobrej sytuacji ekonomicznej.

Projekt zakłada również możliwość wykorzystania środków ZFRON na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia lub pomoc bytową dla m.in. pracowników niepełnosprawnych oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności pracodawcy. Propozycja ta ogranicza wysokość środków ZFRON, które można będzie wykorzystać na ten cel do 20% i warunkuje możliwość korzystania z niej zgodą dysponenta PFRON.

W projekcie znalazły się również przepisy, które do upływu 6. miesięcy od odwołania epidemii pozwalają na nie stosowanie przepisu o naliczaniu opłaty prolongacyjnej w przypadku wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności wobec PFRON (art. 49 ust. 5d) opłat i sankcji za naruszenie układu ratalnego dla wydatkowania środków PFRON na podstawie umów (art. 49f) i sankcji za nie składanie informacji i deklaracji (art. 56a)

Dodatkowo w projekcie znalazły się przepisy dodające do katalogu kosztów płacy wydatki na Fundusz Solidarnościowy oraz w zakresie wskazani, że wydatki z ZFRON ponoszone są wyłącznie w kwocie netto wraz z mechanizmem umożliwiającym zapłatę w formie podzielonej płatności z zachowaniem spełnienia tego warunku. Projekt zakłada również wprowadzenie przepisów porządkowych w zakresie działania zespołów ds. orzekania oraz pozwala na wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych w ramach tzw. algorytmu w zamianie mieszkania na dostosowane.

Szczegółowe uwagi POPON do projektu są opracowywane i zostaną przekazane do właściwych ministrów.

Źródło: POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content